§ 2. - Zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego Centrum Legislacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2017 r.
§  2. 
1. 
Wynagrodzenie pracowników Centrum zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty przyjmowanej - zgodnie z przepisami o służbie cywilnej - do ustalenia wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej.
2. 
W załączniku do rozporządzenia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, tabelę stanowisk i odpowiadających im mnożników wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i legislacyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Centrum.
2a. 
Dla pracowników Centrum, o których mowa w ust. 1, tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania premii ustala Prezes Centrum.
3. 
Do ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w załączniku do rozporządzenia mają zastosowanie odpowiednio tabele XII i XIII zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.