Zasady finansowania nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.169.1049 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2010 r.

USTAWA
z dnia 8 października 2004 r.
o zasadach finansowania nauki

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Finansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań służących nauce

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

1.
Finansowanie działalności organów opiniodawczych i doradczych Ministra, recenzentów i ekspertów oraz działalności kontrolnej obejmuje koszty:
1)
działalności Rady Nauki, o której mowa w art. 21 ust. 1, w tym prowadzonych przez nią prac opiniodawczych i doradczych;
2)
działalności zespołów powoływanych przez Ministra na podstawie art. 30;
3)
sporządzania recenzji, ekspertyz, ocen i opinii dotyczących przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7;
4)
przeprowadzania kontroli merytorycznych i finansowych dotyczących realizacji zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7.
2.
Członkom Rady Nauki, o której mowa w art. 21 ust. 1, zespołów powoływanych przez Ministra na podstawie art. 30 oraz recenzentom i ekspertom, w tym ekspertom przeprowadzającym kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7, przysługuje wynagrodzenie.
3.
Minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom, o których mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności kwalifikacje poszczególnych osób, pełnione funkcje, zakres realizowanych zadań oraz udział w posiedzeniach, z tym że wysokość wynagrodzenia nie może przekraczać minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej.
4.
Zamiejscowym osobom, o których mowa w ust. 2, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

(uchylony).

(uchylony).

Rada Nauki

1.
Przy Ministrze działa Rada Nauki, zwana dalej "Radą". Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra.
2.
Organami Rady są:
1)
Przewodniczący Rady;
2)
Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej;
3)
Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki;
4)
Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki;
5)
Zespół Odwoławczy.
3.
Minister powołuje i odwołuje:
1)
Przewodniczącego Rady, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej;
2)
dwóch wiceprzewodniczących Rady pełniących jednocześnie funkcję przewodniczących organów Rady, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4;
3)
przewodniczącego Zespołu Odwoławczego.
4.
Przewodniczący Rady kieruje pracą Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
1.
Członków Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej powołuje i odwołuje Minister.
2.
W skład Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej wchodzi nie więcej niż 11 osób, w tym po 1 osobie spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych.
3.
Członek Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej nie może wchodzić w skład komisji Rady, Zespołu Odwoławczego, oraz zespołów Rady powoływanych na podstawie art. 30.

W skład Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki wchodzi 28 osób.

1.
Członków Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki powołuje i odwołuje Minister.
2.
W skład Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki wchodzą eksperci reprezentujący dziedziny nauki określone przez Ministra, praktykę społeczną lub gospodarczą oraz przedstawiciele ministrów właściwych w zakresie działania Komisji, w liczbie osób nie większej niż 26.
1.
W skład Zespołu Odwoławczego wchodzi 5 osób.
2.
Członek Zespołu Odwoławczego nie może wchodzić w skład Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej, komisji Rady oraz zespołów Rady powoływanych na podstawie art. 30.

Członków organów Rady, o których mowa w art. 23 i 25, powołuje Minister na podstawie wyników wyborów dwustopniowych przeprowadzanych łącznie do tych organów.

1.
Wybory członków Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i Zespołu Odwoławczego przeprowadza się co 4 lata. Obowiązki członka tej Komisji i Zespołu Odwoławczego można pełnić przez kolejne dwa okresy czteroletnie.
2.
Wybory przeprowadza powołana przez Ministra komisja wyborcza.
3.
Kandydatów na członków organów Rady, o których mowa w art. 23 i 25, wybierają rady wydziałów lub rady naukowe działające w jednostkach naukowych określonych w art. 2 pkt 9 lit. a-e, otrzymujących dotację na podstawową działalność statutową.
4.
Rada wydziału lub rada naukowa, o której mowa w ust. 3, wybiera jednego kandydata do Rady, reprezentującego dziedzinę nauki właściwą dla danej jednostki naukowej, posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, z tym że kandydatem może być wyłącznie osoba zatrudniona w innej jednostce naukowej niż jednostka dokonująca wyboru.
5.
Wyboru spośród kandydatów, o których mowa w ust. 3, dokonują osoby zatrudnione w jednostkach naukowych, posiadające tytuł naukowy w danej dziedzinie nauki, na podstawie sporządzonych przez komisję wyborczą, w kolejności alfabetycznej, list kandydatów z tej dziedziny nauki.
6.
Wybory przeprowadza się drogą korespondencyjną, w głosowaniu tajnym, odrębnie dla każdej dziedziny nauki. Każdy wyborca może głosować tylko raz.

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób powoływania i odwoływania członków Rady, w tym:

1)
wymagania dotyczące członków poszczególnych organów Rady,
2)
sposób przeprowadzania wyborów do Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i Zespołu Odwoławczego, w tym sposób działania komisji wyborczej, wymagania dotyczące zgłaszanych kandydatów, sposób zawiadamiania o przeprowadzaniu wyborów kandydatów, wzór zgłoszenia kandydata, warunki ważności głosu, liczbę członków Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki z poszczególnych dziedzin nauki, sposób ustalania składu tej Komisji oraz składu Zespołu Odwoławczego, sposób ogłoszenia wyników wyborów

- mając na uwadze zakres obowiązków i uprawnień Rady oraz zapewnienie sprawnego jej działania.

1.
Do zadań Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej należy w szczególności:
1)
opiniowanie projektów dokumentów dotyczących polityki naukowej i naukowo-technicznej oraz polityki innowacyjnej państwa;
2)
opiniowanie projektów aktów normatywnych i rozwiązań ekonomiczno-finansowych dotyczących rozwoju nauki i techniki;
3)
opiniowanie planu finansowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2;
4)
sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez Ministra lub z inicjatywy własnej.
2.
Do zadań komisji Rady należy w szczególności:
1)
sporządzanie ocen jednostek naukowych przedstawiających wnioski o przyznanie środków finansowych na naukę;
2)
sporządzanie ocen wniosków jednostek naukowych o przyznanie środków finansowych na naukę przeznaczonych na działalność statutową oraz na inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych;
3)
sporządzanie ocen wniosków o finansowanie projektów badawczych i projektów celowych w formie list rankingowych tych wniosków;
4)
ocenianie realizacji i wyników działalności objętej wnioskami, o których mowa w pkt 2 i 3;
5)
sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez Ministra lub z inicjatywy własnej.
3.
Do zadań Zespołu Odwoławczego należy przedstawianie ocen lub opinii w sprawach objętych wnioskami, o których mowa w art. 5 ust. 1. W razie potrzeby, za zgodą Ministra, w pracach zespołu uczestniczą właściwi eksperci.
4.
Minister właściwy do spraw nauki ustala, w drodze zarządzenia, regulamin działania Rady, uwzględniając w szczególności jej strukturę organizacyjną, obowiązki i uprawnienia Rady, poszczególnych organów Rady i członków Rady, a także sposób organizowania posiedzeń oraz przygotowywania dokumentów i opinii.
1.
Minister, z inicjatywy własnej lub na wniosek komisji Rady, stosownie do potrzeb, powołuje na czas określony zespoły specjalistyczne lub interdyscyplinarne, w skład których wchodzą członkowie komisji Rady oraz właściwi eksperci.
2.
Minister powołuje zespół do spraw badań dotyczących obronności i bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą osoby, o których mowa w ust. 1, uprawnione do dostępu do informacji niejawnych.
2a.
Minister, stosownie do potrzeb, powołuje na czas określony zespoły zadaniowe uczestniczące w procesie oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
2b.
Minister powołuje zespół do spraw etyki w nauce, w skład którego wchodzą osoby, o których mowa w ust. 1. Do zadań zespołu należy ocena spełniania kryterium określonego w art. 4 pkt 6.
3.
Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze zarządzenia, zadania, skład i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1-2b, mając na uwadze rodzaj i zakres spraw objętych zadaniami tych zespołów.
4.
Przewodniczący komisji Rady, za zgodą Ministra, w ramach struktury organizacyjnej danej komisji Rady, stosownie do potrzeb, powołuje na czas określony zespoły robocze do wykonywania określonych zadań.

Obsługę Rady, jej organów i zespołów, o których mowa w art. 30, zapewnia urząd obsługujący Ministra.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

1 Art. 1 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
2 Art. 2 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
3 Art. 3 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
4 Art. 4 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
5 Art. 4a uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
6 Art. 5 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
7 Art. 6 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
8 Art. 7 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
9 Art. 8 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
10 Art. 8a uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
11 Art. 9 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
12 Art. 9a uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
13 Art. 10 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
14 Art. 11 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
15 Art. 12 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
16 Art. 13 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
17 Art. 14 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
18 Art. 14a uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
19 Art. 15 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
20 Art. 17 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
21 Art. 18 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
22 Art. 19 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
23 Art. 20 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
24 Art. 20a uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
25 Art. 32 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
26 Art. 33 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
27 Art. 35 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
28 Art. 36 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
29 Art. 37 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
30 Art. 38 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
31 Art. 39 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
32 Art. 40 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
33 Art. 41 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
34 Art. 42 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
35 Art. 43 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
36 Art. 44 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
37 Art. 45 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
38 Art. 46 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
39 Art. 47 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
40 Art. 48 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.