Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.169.1049 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2010 r.

USTAWA
z dnia 8 października 2004 r.
o zasadach finansowania nauki

Art.  1. 1

(uchylony).

Art.  2. 2

(uchylony).

Art.  3. 3

(uchylony).

Art.  4. 4

(uchylony).

Art.  4a. 5

(uchylony).

Art.  5. 6

(uchylony).

Art.  6. 7

(uchylony).

Rozdział  2

Finansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań służących nauce

Art.  7. 8

(uchylony).

Art.  8. 9

(uchylony).

Art.  8a. 10

(uchylony).

Art.  9. 11

(uchylony).

Art.  9a. 12

(uchylony).

Art.  10. 13

(uchylony).

Art.  11. 14

(uchylony).

Art.  12. 15

(uchylony).

Art.  13. 16

(uchylony).

Art.  14. 17

(uchylony).

Art.  14a. 18

(uchylony).

Art.  15. 19

(uchylony).

Art.  16.
1. Finansowanie działalności organów opiniodawczych i doradczych Ministra, recenzentów i ekspertów oraz działalności kontrolnej obejmuje koszty:
1) działalności Rady Nauki, o której mowa w art. 21 ust. 1, w tym prowadzonych przez nią prac opiniodawczych i doradczych;
2) działalności zespołów powoływanych przez Ministra na podstawie art. 30;
3) sporządzania recenzji, ekspertyz, ocen i opinii dotyczących przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7;
4) przeprowadzania kontroli merytorycznych i finansowych dotyczących realizacji zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7.
2. Członkom Rady Nauki, o której mowa w art. 21 ust. 1, zespołów powoływanych przez Ministra na podstawie art. 30 oraz recenzentom i ekspertom, w tym ekspertom przeprowadzającym kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7, przysługuje wynagrodzenie.
3. Minister właściwy do spraw nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom, o których mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności kwalifikacje poszczególnych osób, pełnione funkcje, zakres realizowanych zadań oraz udział w posiedzeniach, z tym że wysokość wynagrodzenia nie może przekraczać minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej.
4. Zamiejscowym osobom, o których mowa w ust. 2, przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
Art.  17. 20

(uchylony).

Art.  18. 21

(uchylony).

Rozdział  4

Rada Nauki

Art.  21.
1. Przy Ministrze działa Rada Nauki, zwana dalej "Radą". Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra.
2. Organami Rady są:
1) Przewodniczący Rady;
2) Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej;
3) Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Nauki;
4) Komisja Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki;
5) Zespół Odwoławczy.
3. Minister powołuje i odwołuje:
1) Przewodniczącego Rady, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej;
2) dwóch wiceprzewodniczących Rady pełniących jednocześnie funkcję przewodniczących organów Rady, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4;
3) przewodniczącego Zespołu Odwoławczego.
4. Przewodniczący Rady kieruje pracą Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.
Art.  22.
1. Członków Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej powołuje i odwołuje Minister.
2. W skład Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej wchodzi nie więcej niż 11 osób, w tym po 1 osobie spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczącego Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych.
3. Członek Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej nie może wchodzić w skład komisji Rady, Zespołu Odwoławczego, oraz zespołów Rady powoływanych na podstawie art. 30.
Art.  23.

W skład Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki wchodzi 28 osób.

Art.  24.
1. Członków Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki powołuje i odwołuje Minister.
2. W skład Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki wchodzą eksperci reprezentujący dziedziny nauki określone przez Ministra, praktykę społeczną lub gospodarczą oraz przedstawiciele ministrów właściwych w zakresie działania Komisji, w liczbie osób nie większej niż 26.
Art.  25.
1. W skład Zespołu Odwoławczego wchodzi 5 osób.
2. Członek Zespołu Odwoławczego nie może wchodzić w skład Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej, komisji Rady oraz zespołów Rady powoływanych na podstawie art. 30.
Art.  26.

Członków organów Rady, o których mowa w art. 23 i 25, powołuje Minister na podstawie wyników wyborów dwustopniowych przeprowadzanych łącznie do tych organów.

Art.  27.
1. Wybory członków Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i Zespołu Odwoławczego przeprowadza się co 4 lata. Obowiązki członka tej Komisji i Zespołu Odwoławczego można pełnić przez kolejne dwa okresy czteroletnie.
2. Wybory przeprowadza powołana przez Ministra komisja wyborcza.
3. Kandydatów na członków organów Rady, o których mowa w art. 23 i 25, wybierają rady wydziałów lub rady naukowe działające w jednostkach naukowych określonych w art. 2 pkt 9 lit. a-e, otrzymujących dotację na podstawową działalność statutową.
4. Rada wydziału lub rada naukowa, o której mowa w ust. 3, wybiera jednego kandydata do Rady, reprezentującego dziedzinę nauki właściwą dla danej jednostki naukowej, posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, z tym że kandydatem może być wyłącznie osoba zatrudniona w innej jednostce naukowej niż jednostka dokonująca wyboru.
5. Wyboru spośród kandydatów, o których mowa w ust. 3, dokonują osoby zatrudnione w jednostkach naukowych, posiadające tytuł naukowy w danej dziedzinie nauki, na podstawie sporządzonych przez komisję wyborczą, w kolejności alfabetycznej, list kandydatów z tej dziedziny nauki.
6. Wybory przeprowadza się drogą korespondencyjną, w głosowaniu tajnym, odrębnie dla każdej dziedziny nauki. Każdy wyborca może głosować tylko raz.
Art.  28.

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób powoływania i odwoływania członków Rady, w tym:

1) wymagania dotyczące członków poszczególnych organów Rady,
2) sposób przeprowadzania wyborów do Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki i Zespołu Odwoławczego, w tym sposób działania komisji wyborczej, wymagania dotyczące zgłaszanych kandydatów, sposób zawiadamiania o przeprowadzaniu wyborów kandydatów, wzór zgłoszenia kandydata, warunki ważności głosu, liczbę członków Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki z poszczególnych dziedzin nauki, sposób ustalania składu tej Komisji oraz składu Zespołu Odwoławczego, sposób ogłoszenia wyników wyborów

- mając na uwadze zakres obowiązków i uprawnień Rady oraz zapewnienie sprawnego jej działania.

Art.  29.
1. Do zadań Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów dokumentów dotyczących polityki naukowej i naukowo-technicznej oraz polityki innowacyjnej państwa;
2) opiniowanie projektów aktów normatywnych i rozwiązań ekonomiczno-finansowych dotyczących rozwoju nauki i techniki;
3) opiniowanie planu finansowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2;
4) sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez Ministra lub z inicjatywy własnej.
2. Do zadań komisji Rady należy w szczególności:
1) sporządzanie ocen jednostek naukowych przedstawiających wnioski o przyznanie środków finansowych na naukę;
2) sporządzanie ocen wniosków jednostek naukowych o przyznanie środków finansowych na naukę przeznaczonych na działalność statutową oraz na inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych;
3) sporządzanie ocen wniosków o finansowanie projektów badawczych i projektów celowych w formie list rankingowych tych wniosków;
4) ocenianie realizacji i wyników działalności objętej wnioskami, o których mowa w pkt 2 i 3;
5) sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez Ministra lub z inicjatywy własnej.
3. Do zadań Zespołu Odwoławczego należy przedstawianie ocen lub opinii w sprawach objętych wnioskami, o których mowa w art. 5 ust. 1. W razie potrzeby, za zgodą Ministra, w pracach zespołu uczestniczą właściwi eksperci.
4. Minister właściwy do spraw nauki ustala, w drodze zarządzenia, regulamin działania Rady, uwzględniając w szczególności jej strukturę organizacyjną, obowiązki i uprawnienia Rady, poszczególnych organów Rady i członków Rady, a także sposób organizowania posiedzeń oraz przygotowywania dokumentów i opinii.
Art.  30.
1. Minister, z inicjatywy własnej lub na wniosek komisji Rady, stosownie do potrzeb, powołuje na czas określony zespoły specjalistyczne lub interdyscyplinarne, w skład których wchodzą członkowie komisji Rady oraz właściwi eksperci.
2. Minister powołuje zespół do spraw badań dotyczących obronności i bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą osoby, o których mowa w ust. 1, uprawnione do dostępu do informacji niejawnych.
2a. Minister, stosownie do potrzeb, powołuje na czas określony zespoły zadaniowe uczestniczące w procesie oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
2b. Minister powołuje zespół do spraw etyki w nauce, w skład którego wchodzą osoby, o których mowa w ust. 1. Do zadań zespołu należy ocena spełniania kryterium określonego w art. 4 pkt 6.
3. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze zarządzenia, zadania, skład i tryb pracy zespołów, o których mowa w ust. 1-2b, mając na uwadze rodzaj i zakres spraw objętych zadaniami tych zespołów.
4. Przewodniczący komisji Rady, za zgodą Ministra, w ramach struktury organizacyjnej danej komisji Rady, stosownie do potrzeb, powołuje na czas określony zespoły robocze do wykonywania określonych zadań.
Art.  31.

Obsługę Rady, jej organów i zespołów, o których mowa w art. 30, zapewnia urząd obsługujący Ministra.

Art.  32. 25

(uchylony).

Art.  33. 26

(uchylony).

Art.  34.

(uchylony).

Art.  35. 27

(uchylony).

Art.  36. 28

(uchylony).

Art.  37. 29

(uchylony).

Art.  38. 30

(uchylony).

Art.  39. 31

(uchylony).

Art.  40. 32

(uchylony).

Art.  41. 33

(uchylony).

Art.  42. 34

(uchylony).

Art.  43. 35

(uchylony).

Art.  44. 36

(uchylony).

Art.  45. 37

(uchylony).

Art.  46. 38

(uchylony).

Art.  47. 39

(uchylony).

Art.  48. 40

(uchylony).

1 Art. 1 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
2 Art. 2 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
3 Art. 3 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
4 Art. 4 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
5 Art. 4a uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
6 Art. 5 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
7 Art. 6 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
8 Art. 7 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
9 Art. 8 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
10 Art. 8a uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
11 Art. 9 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
12 Art. 9a uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
13 Art. 10 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
14 Art. 11 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
15 Art. 12 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
16 Art. 13 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
17 Art. 14 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
18 Art. 14a uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
19 Art. 15 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
20 Art. 17 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
21 Art. 18 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
22 Art. 19 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
23 Art. 20 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
24 Art. 20a uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
25 Art. 32 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
26 Art. 33 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
27 Art. 35 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
28 Art. 36 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
29 Art. 37 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
30 Art. 38 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
31 Art. 39 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
32 Art. 40 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
33 Art. 41 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
34 Art. 42 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
35 Art. 43 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
36 Art. 44 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
37 Art. 45 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
38 Art. 46 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
39 Art. 47 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.
40 Art. 48 uchylony przez art. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.10.96.620) z dniem 1 października 2010 r.