Róziewicz-Ładoń Katarzyna, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję

Monografie
Opublikowano: LEX 2011
Rodzaj:  monografia
Autor monografii:

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję

Autor fragmentu:

RozdziałI
Instytucjonalna ochrona konkurencji

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów należy do sfery prawa publicznego. Określa ona warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Ustawa ta reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca wskazał - jako organ właściwy w sprawach ochrony konkurencji - Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej również "organem antymonopolowym"). Ochrona instytucjonalna konkurencji na rynku podlegała na przestrzeni ostatnich trzech dekad licznym zmianom.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX