Iwińska Renata i in., Leksykon CIT 2008

Monografie
Opublikowano: LexisNexis 2008
Rodzaj:  monografia
Autorzy monografii:

Leksykon CIT 2008

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Przepisy zawarte w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) - mimo kilkunastu lat jej obowiązywania - wywołują wiele wątpliwości interpretacyjnych. Są one nie tylko konsekwencją stanu legislacji podatkowej, lecz także rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych i w pisemnych interpretacjach organów podatkowych w zakresie przepisów podatkowych. W rezultacie podatnicy, zmuszeni do codziennego stosowania przepisów tej ustawy, stają przed koniecznością wyboru interpretacji, której zastosowanie może powodować zagrożenie nałożenia na nich sankcji podatkowych lub karnych skarbowych.

Swoistym remedium jest korzystanie z praktycznego dzieła, jakim jest przekazywany do Państwa rąk Leksykon. Staraliśmy się w nim udzielić odpowiedzi na pytania, z którymi zetknęliśmy się w naszej praktyce doradczej lub z którymi byliśmy konfrontowani jako autorzy innych publikacji czy też wykładowcy.

Jest sprawą oczywistą, że posłużenie się proponowanymi rozwiązaniami nie daje Czytelnikowi gwarancji wygrania każdego sporu rozstrzyganego w ramach toczącego się postępowania podatkowego lub sądowego. Może jednak pozwolić na ograniczenie ryzyka powstania takiego sporu lub pomóc w jego rozwiązaniu.

Niniejsza książka zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania praktycznych problemów wynikających nie tylko ze stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz także bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę. Wyjaśnienie praktycznych problemów oparto przede wszystkim na osiągnięciach doktryny prawa polskiego, orzecznictwie polskich sądów, a także postanowieniach i decyzjach wydawanych przez organy podatkowe.

Dodatkowym atutem publikacji jest analiza najważniejszych regulacji prawnych zawartych w przepisach prawa handlowego i cywilnego, których znajomość jest niezbędna w celu pełniejszego zrozumienia skomplikowanych przepisów podatkowych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Książka jest skierowana do księgowych, biegłych rewidentów, pracowników aparatu skarbowego, sędziów sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych oraz doradców podatkowych, mających na co dzień do czynienia z zagadnieniami podatku dochodowego od osób prawnych. Może być ona również z powodzeniem wykorzystywana przez nauczycieli akademickich, zajmujących się wykładaniem i analizą poznawczą polskiego systemu podatkowego, oraz studentów.

Autorzy

Autorzy fragmentu:

RozdziałI
Podmiot i przedmiot opodatkowania

1.Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych

1.1.Podstawowe kategorie podatników

Co do zasady, podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji (art. 1 ust. 1 u.p.d.o.p.). Osobami prawnymi są Skarb Państwa oraz inne jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Osobami prawnymi są w szczególności: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, stowarzyszenia, fundacje, kościoły.

Jednakże przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej), co w konsekwencji faktycznie czyni je podatnikami. Podatnikami będą zatem np. jednostki badawczo-rozwojowe, natomiast nie będą nimi spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne.

Faktycznie podatnikami - co oznacza, że mają do nich zastosowanie przepisy ustawy - są również spółki niemające osobowości prawnej, które posiadają siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeśli zgodnie z przepisami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX