Zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności kolei oraz procedury oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.171.1230

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU 1
z dnia 5 września 2006 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej 2

Na podstawie art. 25t ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 3 ) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz składników interoperacyjności podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej, zwanego dalej "transeuropejskim systemem";
2)
zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności kolei dla podsystemów i składników interoperacyjności transeuropejskiego systemu;
3)
procedury oceny zgodności podsystemów oraz treść deklaracji weryfikacji zgodności podsystemów;
4)
procedury oceny zgodności składników interoperacyjności oraz treść deklaracji zgodności składników interoperacyjności.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ERTMS - ujednolicony, europejski system zarządzania ruchem kolejowym obejmujący systemy ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R;
2)
ERTMS/ETCS - system sterowania pociągiem nadzorujący, w czasie rzeczywistym, zgodność prowadzenia przez maszynistę pojazdu kolejowego ze wskazaniami sygnalizatorów;
3)
ERTMS/GSM-R - przeznaczony dla kolei, cyfrowy, naziemny, komórkowy system łączności radiowej zapewniający łączność głosową pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego a pracownikami zatrudnionymi przy obsłudze pociągów oraz umożliwiający przesyłanie danych związanych z zarządzaniem ruchem kolejowym;
4)
STM - specyficzny moduł transmisyjny pośredniczący między:

- eksploatowanym na polskich liniach systemem bezpiecznej kontroli jazdy pociągu, należącym do klasy systemów automatycznego ostrzegania, jakim jest system Samoczynnego Hamowania Pociągu, oraz

- wykorzystywaną na polskich liniach kolejowych funkcją hamowania obszarowego, jaką jest funkcja "radiostop",

a urządzeniami pokładowymi jednolitego, europejskiego systemu ERTMS/ETCS.

Wykaz składników interoperacyjności podsystemów transeuropejskiego systemu

§  3.
Składniki interoperacyjności podsystemów transeuropejskiego systemu wymienione w art. 25a ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym określa załącznik do rozporządzenia.

Zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności kolei dla podsystemów i składników interoperacyjności transeuropejskiego systemu

§  4.
1.
Części składowe transeuropejskiego systemu - mające wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu, w tym szczególnie związane z ruchem pociągu - powinny być projektowane, konstruowane, montowane, budowane, utrzymywane i monitorowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo funkcjonowania systemu, w tym w przypadkach zaburzeń tego funkcjonowania.
2.
Parametry dotyczące oddziaływania "koło-szyna" powinny zapewniać stabilność pociągu gwarantującą jego bezpieczną jazdę z maksymalną dozwoloną prędkością.
3.
Części składowe transeuropejskiego systemu powinny być projektowane, budowane i konstruowane w taki sposób aby:
1)
wytrzymywały normalne lub wyjątkowe obciążenia, którym będą poddawane podczas ich eksploatacji;
2)
minimalizowały skutki awarii mających wpływ na poziom bezpieczeństwa funkcjonowania systemu.
4.
Konstrukcja pojazdów kolejowych oraz budowli i urządzeń wchodzących w skład linii kolejowych transeuropejskiego systemu, jak i rodzaj stosowanych w nich materiałów powinny, w przypadku pożaru, ograniczać powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu oraz skutki ich działania.
5.
Urządzenia obsługiwane przez pracowników kolejowych lub pasażerów powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby w dających się przewidzieć przypadkach ich użycia niezgodnie z instrukcjami obsługi, nie narażały na niebezpieczeństwo (nie zagrażały zdrowiu ani nie zmniejszały poziomu ogólnego bezpieczeństwa).
§  5.
Części składowe transeuropejskiego systemu związane z ruchem pociągów powinny być monitorowane i utrzymywane w sposób zapewniający ich prawidłową eksploatację w zakładanych warunkach.
§  6.
1.
Materiały stosowane do budowy i utrzymania transeuropejskiego systemu nie powinny stanowić zagrożenia dla zdrowia osób mających do nich dostęp.
2.
Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny być wybierane, rozmieszczane i wykorzystywane w sposób zapewniający ograniczenie, zwłaszcza w przypadku pożaru, emisji szkodliwych i niebezpiecznych oparów lub gazów, w tym produktów termicznego rozkładu i spalania.
§  7.
1.
Transeuropejski system powinien być projektowany zgodnie z przepisami o ochronie środowiska w sposób uwzględniający skutki oddziaływania na środowisko naturalne, wynikające z jego lokalizacji i eksploatacji.
2.
Materiały stosowane do budowy i utrzymania elementów transeuropejskiego systemu nie powinny emitować, zwłaszcza w przypadku pożaru, oparów lub gazów oraz produktów termicznego rozkładu i spalania szkodliwych lub niebezpiecznych dla środowiska.
§  8.
1.
Pojazdy kolejowe i urządzenia zapewniające ich zasilanie z sieci elektroenergetycznej powinny być zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby zapewniały kompatybilność elektromagnetyczną z urządzeniami, instalacjami lub sieciami, których funkcjonowanie mogłyby zakłócać.
2.
Eksploatacja transeuropejskiego systemu, w normalnych warunkach utrzymania, nie powinna powodować powstawania drgań oraz hałasu przekraczających dopuszczalne poziomy określone w przepisach o ochronie środowiska.
§  9.
Charakterystyki urządzeń stacjonarnych stosowanych w infrastrukturze kolejowej wchodzącej w skład transeuropejskiego systemu powinny zapewniać wzajemną zgodność techniczną tych urządzeń oraz ich zgodność z parametrami technicznymi pojazdów kolejowych używanych w tym systemie. W przypadkach tych części transeuropejskiego systemu, dla których trudno uzyskać zgodność, dopuszcza się stosowanie rozwiązań tymczasowych, pozwalających docelowo uzyskać zgodność.
§  10.
1.
W podsystemie strukturalnym o nazwie infrastruktura, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego w transeuropejskim systemie, powinny być stosowane środki:
1)
zapobiegające niepożądanemu dostępowi do urządzeń oraz miejsc ich instalacji;
2)
ograniczające ryzyko narażenia pasażerów na niebezpieczeństwo na stacjach, przez które pociągi przejeżdżają, bez zatrzymania.
2.
Podsystem, o którym mowa w ust. 1, powinien być tak zaprojektowany i wybudowany, aby ograniczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, w tym związane z drogami dostępu, ewakuacji, peronami, nośnością elementów konstrukcji, możliwością wystąpienia pożaru. Długie tunele powinny być projektowane, budowane i eksploatowane z uwzględnieniem norm wymaganych w transeuropejskim systemie.
§  11.
Urządzenia, budowle i inne obiekty wchodzące w skład podsystemu strukturalnego o nazwie energia powinny być wykonane i utrzymane w taki sposób, aby ich funkcjonowanie, w każdych warunkach, nie obniżało poziomu bezpieczeństwa osób i pojazdów kolejowych eksploatowanych w transeuropejskim systemie.
§  12.
Wpływ funkcjonowania urządzeń i budowli wchodzących w skład podsystemu strukturalnego o nazwie energia na środowisko naturalne nie może przekraczać dopuszczalnych wartości, określonych w przepisach o ochronie środowiska.
§  13.
Urządzenia i budowle wchodzące w skład podsystemu strukturalnego o nazwie energia powinny:
1)
umożliwiać pociągom osiąganie wymaganych parametrów pracy;
2)
być kompatybilne z urządzeniami służącymi do odbioru prądu, zamontowanymi na pojazdach kolejowych.
§  14.
1.
Urządzenia wchodzące w skład podsystemu strukturalnego o nazwie sterowanie oraz procedury związane z prowadzeniem ruchu kolejowego powinny umożliwiać pociągom jazdę przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Części składowe podsystemu zainstalowane w kabinie maszynisty powinny umożliwiać niezakłóconą jazdę pociągu, zgodnie z założonymi warunkami, w całym systemie transeuropejskim.
2.
Urządzenia wchodzące w skład podsystemu strukturalnego o nazwie sterowanie powinny być tak skonstruowane aby w warunkach awaryjnych zapewniały one bezpieczny przejazd pociągu, który otrzymał już zezwolenie na jazdę.
§  15.
Po wprowadzeniu do użytkowania urządzeń podsystemu strukturalnego o nazwie sterowanie wprowadzane później części podsystemu o nazwie infrastruktura i nowy tabor powinny być dostosowane do jego wykorzystania.
§  16.
1.
W podsystemie strukturalnym o nazwie tabor konstrukcja pojazdów kolejowych i połączeń między nimi powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby chroniła pasażerów oraz przedziały pasażerskie i obsługi w czasie kolizji lub wykolejenia.
2.
Tabor poruszający się w długich tunelach powinien być projektowany, budowany i eksploatowany z uwzględnieniem norm wymaganych w transeuropejskim systemie.
3.
Pojazdy kolejowe powinny być:
1)
wyposażone w:
a)
systemy hamowania zapewniające charakterystykę hamowania oraz oddziaływania "koło-szyna", których parametry są zgodne z konstrukcją torów i obiektów inżynieryjnych oraz z systemami sygnalizacji,
b)
system awaryjnego oświetlenia o natężeniu i czasie działania, zapewniającym wymagany poziom bezpieczeństwa,
c)
wewnętrzny system nagłaśniający umożliwiający obsłudze pociągu i personelowi nadzoru ruchu przekazywanie informacji pasażerom;
2)
projektowane, konstruowane, budowane i eksploatowane w taki sposób aby:
a)
był ograniczony dostęp osób nieuprawnionych do urządzeń i instalacji elektrycznych znajdujących się pod napięciem,
b)
w przypadku zagrożenia pasażerowie, za pomocą odpowiednich urządzeń, mieli możliwość powiadomienia o nim maszynisty lub innego pracownika zatrudnionego przy obsłudze tego pojazdu,
c)
system otwierania i zamykania drzwi wejściowych zapewniał pasażerom bezpieczeństwo,
d)
były zapewnione odpowiednio oznakowane wyjścia awaryjne.
4.
Urządzenia i instalacje elektryczne stanowiące wyposażenie pojazdów kolejowych nie powinny obniżać poziomu bezpieczeństwa i zakłócać funkcjonowania urządzeń wchodzących w skład systemów sterowania ruchem pociągów w transeuropejskim systemie.
§  17.
W podsystemie strukturalnym o nazwie tabor, konstrukcja istotnych dla bezpieczeństwa i eksploatacji elementów wyposażenia pojazdów kolejowych, układów jezdnych, napędowych i hamowania oraz system kontroli i sterowania pojazdem kolejowym powinny, w dających się przewidzieć sytuacjach awaryjnych, umożliwiać jazdę pociągu bez ujemnych skutków dla pozostałych elementów wyposażenia tych pojazdów.
§  18.
1.
Urządzenia i instalacje elektryczne wchodzące w skład podsystemu, o którym mowa w § 17, powinny być zgodne technicznie z urządzeniami wchodzącymi w skład podsystemu strukturalnego o nazwie sterowanie.
2.
Charakterystyki urządzeń do odbioru prądu zamontowanych na pojazdach trakcyjnych powinny umożliwiać im jazdę z wykorzystaniem systemów zasilania energią elektryczną, stosowanych w transeuropejskim systemie.
3.
Charakterystyki pojazdów kolejowych powinny umożliwiać im jazdę na tych liniach kolejowych wchodzących w skład transeuropejskiego systemu, na których jest przewidziana eksploatacja tych pojazdów.
§  19.
Urządzenia techniczne oraz procedury utrzymania stosowane w zakładach utrzymania taboru powinny zapewnić bezpieczne funkcjonowanie podsystemu o nazwie utrzymanie oraz nie powinny:
1)
stanowić zagrożenia dla zdrowia oraz bezpieczeństwa personelu zakładów;
2)
przekraczać dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń lub natężeń innego rodzaju uciążliwości dla środowiska.
§  20.
Urządzenia wchodzące w skład podsystemu funkcjonalnego o nazwie utrzymanie powinny zapewniać bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i wygodę ich użycia przez personel zakładów utrzymania taboru przy obsłudze wszystkich typów pociągów w transeuropejskim systemie, dla których zostały one przeznaczone.
§  21.
Zasady eksploatacji sieci kolejowej oraz kwalifikacje posiadane przez maszynistów i pozostały personel pokładowy, a także przez pracowników zatrudnionych przy zarządzaniu ruchem kolejowym powinny, przy uwzględnieniu zróżnicowania warunków występujących w ruchu krajowym oraz na granicach państw, zapewniać bezpieczeństwo ruchu kolejowego i efektywność funkcjonowania transeuropejskiego systemu.
§  22.
Stosowane przez przewoźników kolejowych oraz zarządców infrastruktury zasady eksploatacji i utrzymania transeuropejskiego systemu, w tym systemy zapewnienia jakości w zakładach utrzymania taboru oraz na stanowiskach zarządzania ruchem kolejowym, a także posiadane kwalifikacje i szkolenia odbyte przez zatrudniony tam personel, powinny zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa funkcjonowania, niezawodność, dyspozycyjność i efektywność transeuropejskiego systemu.
§  23.
Aplikacje telematyczne stosowane przez zarządców infrastruktury i przewoźników kolejowych powinny zapewnić jakość usług dotyczących przewozów pasażerskich i towarowych na minimalnym poziomie ustalonym dla transeuropejskiego systemu, a w szczególności:
1)
bazy danych, oprogramowanie komputerowe i protokoły komunikacyjne, wykorzystywane dla realizacji aplikacji telematycznych, powinny być tak zaprojektowane aby zapewnić jak największe możliwości wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami oraz różnymi operatorami systemów telematycznych;
2)
aplikacje telematyczne, o których mowa w pkt 1, powinny zapewnić łatwy dostęp do informacji ich użytkownikom;
3)
sposób użycia, modyfikacji, zarządzania i utrzymania baz danych, oprogramowania komputerowego i protokoły komunikacyjne powinny zapewniać efektywność funkcjonowania i jakość systemów telematycznych na poziomie wymaganym w transeuropejskim systemie;
4)
eksploatacja systemów telematycznych powinna odbywać się przy zapewnieniu warunków dotyczących ergonomii i ochrony zdrowia użytkowników, określonych odrębnymi przepisami;
5)
gromadzenie i przesyłanie danych powinno być prowadzone z uwzględnieniem zróżnicowania zawartości i struktury danych dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania transeuropejskiego systemu.

Procedury oceny zgodności podsystemów i składników interoperacyjności, deklaracja weryfikacji zgodności podsystemów i deklaracja zgodności składników interoperacyjności

§  24. 4
Procedury oceny zgodności podsystemów i składników interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami określa dla podsystemu o nazwie:
1) 5
sterowanie - decyzja Komisji nr 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 284 z 16.10.2006, str. 1, L 342 z 07.12.2006, str. 1 i L 67 z 07.03.2007, str. 13) zmieniona decyzją Komisji nr 2008/386/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniającą załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2008, str. 11), w tym w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - decyzja Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 07.03.2008, str. 1);
2)
tabor:
a)
hałas - decyzja Komisji nr 2006/66/WE z dnia 23 grudnia 2005 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "tabor kolejowy - hałas" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 37 z 08.02.2006, str. 1),
b)
wagony towarowe - decyzja Komisji nr 2006/861/WE z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "tabor kolejowy - wagony towarowe" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 344 z 08.12.2006, str. 1);
c) 6
wagony pasażerskie w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" - decyzja Komisji nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 07.03.2008, str. 72);
3)
aplikacje telematyczne - rozporządzenie Komisji (WE) 62/2006 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2006, str. 1);
4)
ruch kolejowy - decyzja Komisji nr 2006/920/WE z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie specyfikacji technicznej dla interoperacyjności w zakresie podsystemu "Ruch kolejowy" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 359 z 18.12.2006, str. 1).
5) 7
infrastruktura:
a)
w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" - decyzja Komisji nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości,
b)
w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - decyzja Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości;
6) 8
energia w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - decyzja Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.
§  25.
1.
Producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, importer, inwestor, zarządca infrastruktury lub przewoźnik kolejowy, dla potrzeb dokonania oceny zgodności podsystemów i składników interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami, kompletuje dokumentację techniczną.
2. 9
Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
wykaz włączonych do podsystemu składników interoperacyjności;
2)
kopie deklaracji zgodności składników interoperacyjności, jeżeli są wymagane, wraz z obliczeniami oraz kopiami protokołów prób i badań przeprowadzonych przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą na podstawie wspólnych specyfikacji technicznych;
3)
certyfikat zgodności podsystemu wraz z:
a)
obliczeniami,
b)
zastrzeżeniami notyfikowanej jednostki certyfikującej zgłoszonymi przy wykonywaniu czynności związanych z oceną zgodności, które nie zostały przez nią wycofane,
c)
sprawozdaniem notyfikowanej jednostki certyfikującej z przeprowadzonych inspekcji i kontroli,
d)
pośrednimi certyfikatami zgodności podsystemu i pośrednimi deklaracjami weryfikacji zgodności podsystemu, jeżeli zostały wydane;
4)
dokumenty techniczne konieczne do przeprowadzenia weryfikacji zgodności podsystemu i potwierdzenia jego zgodności z zasadniczymi wymaganiami, a w szczególności plany inżyniersko-konstrukcyjne oraz dokumenty techniczne powstałe podczas weryfikacji zgodności podsystemu i potwierdzające jego zgodność z zasadniczymi wymaganiami, a w szczególności protokoły odbioru prac ziemnych i uzbrojenia, protokoły prób i kontroli betonu - dla podsystemu o nazwie infrastruktura;
5)
dokumenty techniczne konieczne do przeprowadzenia weryfikacji zgodności podsystemu i potwierdzenia jego zgodności z zasadniczymi wymaganiami, a w szczególności schematy elektryczne i hydrauliczne, schematy obwodów sterowniczych, opisy systemów przetwarzania danych i automatyki, instrukcje obsługi i utrzymania oraz dokumenty techniczne powstałe podczas weryfikacji zgodności podsystemu i potwierdzające jego zgodność z zasadniczymi wymaganiami, a w szczególności ogólne i szczegółowe rysunki powykonawcze - dla wszystkich podsystemów, z wyjątkiem podsystemu o nazwie infrastruktura.
2a. 10
Zawartość dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 1, powinna spełniać również wymagania określone dla podsystemu o nazwie:
1) 11
sterowanie - w decyzji Komisji nr 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, zmienionej decyzją Komisji nr 2008/386/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniającą załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, w tym w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - w decyzji Komisji nr 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości;
2)
tabor:
a)
hałas - w decyzji Komisji nr 2006/66/WE z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "tabor kolejowy - hałas" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych,
b)
wagony towarowe - w decyzji Komisji nr 2006/861/WE z dnia 28 lipca 2006 r. dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "tabor kolejowy - wagony towarowe" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych;
c) 12
wagony pasażerskie w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" - w decyzji Komisji nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości;
3)
aplikacje telematyczne - w rozporządzeniu Komisji (WE) 62/2006 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczącym technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych;
4)
ruch kolejowy - w decyzji Komisji nr 2006/920/WE z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie specyfikacji technicznej dla interoperacyjności w zakresie podsystemu "Ruch kolejowy" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych;
5) 13
infrastruktura - w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" - w decyzji Komisji nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości;
6) 14
energia - w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - w decyzji Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.
§  26.
1.
Deklaracja zgodności składnika interoperacyjności powinna zawierać:
1)
wskazanie dyrektywy, z którą składnik interoperacyjności jest zgodny;
2)
firmę i adres podmiotu wystawiającego deklarację, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent, także firmę i adres producenta;
3)
nazwę i typ lub rodzaj składnika interoperacyjności;
4)
opis modułów zastosowanych przy dokonywaniu oceny zgodności składnika interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami;
5)
opis składnika interoperacyjności oraz warunki jego stosowania;
6)
wskazanie zastosowanych technicznych specyfikacji interoperacyjności;
7)
nazwę i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej lub notyfikowanych jednostek certyfikujących, które uczestniczyły w procedurze oceny zgodności składnika interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami;
8)
wskazanie okresu, na jaki został wydany certyfikat zgodności składnika interoperacyjności, oraz warunków jego wydania, jeżeli wydany został na czas określony lub warunkowo;
9)
imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację lub jego przedstawiciela, jeżeli został ustanowiony;
10)
datę wystawienia deklaracji zgodności.
2.
Deklaracja zgodności składnika interoperacyjności powinna być sporządzona w języku polskim oraz w języku wskazanym przez podmiot, który poddał składnik interoperacyjności ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami.
§  27.
1.
Deklaracja weryfikacji zgodności podsystemu powinna zawierać:
1)
wskazanie dyrektywy, z którą podsystem jest zgodny;
2)
firmę i adres podmiotu wystawiającego deklarację, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent, także firmę i adres producenta;
3)
ogólny opis podsystemu;
4)
określenie dokumentacji związanej z przeprowadzoną weryfikacją zgodności podsystemu;
5)
informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać system, w tym o ewentualnych ograniczeniach jego eksploatacji;
6)
firmę i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej, która uczestniczyła w procedurze oceny zgodności podsystemu z zasadniczymi wymaganiami;
7)
termin ważności deklaracji weryfikacji zgodności podsystemu, jeżeli została wydana na czas określony;
8)
imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji zgodności podsystemu lub jego przedstawiciela, jeżeli został ustanowiony;
9)
datę wystawienia deklaracji weryfikacji zgodności.
2.
Deklaracja weryfikacji zgodności podsystemu powinna być sporządzona w języku polskim, a dla podsystemu strukturalnego o nazwie tabor - również w języku wskazanym przez podmiot, który poddał podsystem ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

Przepis końcowy

§  28.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  15

WYKAZ SKŁADNIKÓW INTEROPERACYJNOŚCI PODSYSTEMÓW TRANSEUROPEJSKIEGO SYSTEMU KOLEI KONWENCJONALNEJ

Dla podsystemu strukturalnego o nazwie:

1. Infrastruktura w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się":

1) urządzenia do przekazywania informacji wizualnych pasażerom;

2) urządzenia wspomagające wsiadanie;

3) przyciski;

4) stanowiska przewijania dzieci;

5) oznakowanie dotykowe;

6) automaty biletowe.

2. Sterowanie:

1) należące do pokładowego zespołu Bezpiecznej Kontroli Jazdy Pociągu (BKJP):

a) pokładowy ERTMS/ETCS,

b) pokładowa platforma bezpieczeństwa,

c) rejestrator danych dotyczących bezpieczeństwa,

d) odometr,

e) zewnętrzny STM,

f) pokładowy ERTMS/GSM-R;

2) należące do przytorowego zespołu BKJP:

a) Centrum Sterowania Radiowego (RBC),

b) urządzenie do radiowego przesyłania informacji uaktualniających,

c) eurobalisa,

d) europętla,

e) koder do eurobalisy,

f) koder do europętli,

g) przytorowa platforma bezpieczeństwa.

3. Tabor:

1) dla wagonów towarowych:

a) konstrukcje i części mechaniczne:

- zderzaki,

- urządzenie sprzęgowe,

- szablony do oznakowań,

b) współdziałanie pojazdu z torem i kryteria oceny współdziałania:

- wózek i podwozie,

- zestawy kołowe,

- koła,

- osie,

c) hamowanie:

- rozdzielacz (zawór rozrządczy),

- przekładnik z ciągłą regulacją ciśnienia dla zmiennego obciążenia/automatyczny hamulec z przełączaniem próżne-załadowane,

- zabezpieczenie przed poślizgiem kół,

- regulator luzu hamulcowego,

- siłownik hamulca,

- sprzęgi hamulcowe,

- kurek końcowy,

- odcinacz rozdzielacza,

- okładzina hamulcowa,

- klocki hamulcowe,

- zawór przyspieszacza opróżniania przewodu hamulcowego,

- zawór ważący i urządzenie przełączające próżne-załadowane,

d) komunikacja,

e) warunki środowiskowe,

f) ochrona systemu;

2) dla wagonów pasażerskich w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się":

a) kabiny toalet standardowe i uniwersalne,

b) urządzenia do przekazywania informacji (dźwiękowych i wizualnych) pasażerom,

c) urządzenia alarmowe dla pasażerów,

d) urządzenia wspomagające wsiadanie,

e) przyciski,

f) stanowiska przewijania dzieci,

g) oznakowanie wizualne i dotykowe.

1 Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/16/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. WE L 110 z 20.04.2001 r.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 243).
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, Nr 163, poz. 1362 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 144, poz. 1046.
4 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.11.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lutego 2008 r.
5 § 24 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
6 § 24 pkt 2 lit. c) dodana przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
7 § 24 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
8 § 24 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
9 § 25 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.11.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lutego 2008 r.
10 § 25 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.11.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lutego 2008 r.
11 § 25 ust. 2a pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
12 § 25 ust. 2a pkt 2 lit. c) dodana przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
13 § 25 ust. 2a pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
14 § 25 ust. 2a pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
15 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.11.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lutego 2008 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.