Zm.: rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.182.1127

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 29 września 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej

Na podstawie art. 25t ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. Nr 171, poz. 1230 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 24:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sterowanie - decyzja Komisji nr 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 284 z 16.10.2006, str. 1, L 342 z 07.12.2006, str. 1 i L 67 z 07.03.2007, str. 13) zmieniona decyzją Komisji nr 2008/386/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniającą załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2008, str. 11), w tym w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - decyzja Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 07.03.2008, str. 1);",

b)
w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) wagony pasażerskie w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" - decyzja Komisji nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 07.03.2008, str. 72);",

c)
dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) infrastruktura:

a) w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" - decyzja Komisji nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości,

b) w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - decyzja Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości;

6) energia w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - decyzja Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.";

2)
w § 25 w ust. 2a:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sterowanie - w decyzji Komisji nr 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, zmienionej decyzją Komisji nr 2008/386/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniającą załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, w tym w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - w decyzji Komisji nr 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości;",

b)
w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) wagony pasażerskie w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" - w decyzji Komisji nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości;",

c)
dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) infrastruktura - w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" - w decyzji Komisji nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości;

6) energia - w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - w decyzji Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.";

3)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 359 i Nr 144, poz. 902.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ SKŁADNIKÓW INTEROPERACYJNOŚCI PODSYSTEMÓW TRANSEUROPEJSKIEGO SYSTEMU KOLEI KONWENCJONALNEJ

Dla podsystemu strukturalnego o nazwie:

1. Infrastruktura w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się":

1) urządzenia do przekazywania informacji wizualnych pasażerom;

2) urządzenia wspomagające wsiadanie;

3) przyciski;

4) stanowiska przewijania dzieci;

5) oznakowanie dotykowe;

6) automaty biletowe.

2. Sterowanie:

1) należące do pokładowego zespołu Bezpiecznej Kontroli Jazdy Pociągu (BKJP):

a) pokładowy ERTMS/ETCS,

b) pokładowa platforma bezpieczeństwa,

c) rejestrator danych dotyczących bezpieczeństwa,

d) odometr,

e) zewnętrzny STM,

f) pokładowy ERTMS/GSM-R;

2) należące do przytorowego zespołu BKJP:

a) Centrum Sterowania Radiowego (RBC),

b) urządzenie do radiowego przesyłania informacji uaktualniających,

c) eurobalisa,

d) europętla,

e) koder do eurobalisy,

f) koder do europętli,

g) przytorowa platforma bezpieczeństwa.

3. Tabor:

1) dla wagonów towarowych:

a) konstrukcje i części mechaniczne:

- zderzaki,

- urządzenie sprzęgowe,

- szablony do oznakowań,

b) współdziałanie pojazdu z torem i kryteria oceny współdziałania:

- wózek i podwozie,

- zestawy kołowe,

- koła,

- osie,

c) hamowanie:

- rozdzielacz (zawór rozrządczy),

- przekładnik z ciągłą regulacją ciśnienia dla zmiennego obciążenia/automatyczny hamulec z przełączaniem próżne-załadowane,

- zabezpieczenie przed poślizgiem kół,

- regulator luzu hamulcowego,

- siłownik hamulca,

- sprzęgi hamulcowe,

- kurek końcowy,

- odcinacz rozdzielacza,

- okładzina hamulcowa,

- klocki hamulcowe,

- zawór przyspieszacza opróżniania przewodu hamulcowego,

- zawór ważący i urządzenie przełączające próżne-załadowane,

d) komunikacja,

e) warunki środowiskowe,

f) ochrona systemu;

2) dla wagonów pasażerskich w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się":

a) kabiny toalet standardowe i uniwersalne,

b) urządzenia do przekazywania informacji (dźwiękowych i wizualnych) pasażerom,

c) urządzenia alarmowe dla pasażerów,

d) urządzenia wspomagające wsiadanie,

e) przyciski,

f) stanowiska przewijania dzieci,

g) oznakowanie wizualne i dotykowe.