Art. 25a. - [Klasyfikacja i elementy składowe podsystemów] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1786 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r.
Art.  25a.  [Klasyfikacja i elementy składowe podsystemów]
1. 
(uchylony).
2. 
System kolei Unii dzieli się na podsystemy:
1)
strukturalne:
a)
infrastruktura,
b)
energia,
c)
sterowanie - urządzenia przytorowe,
d)
sterowanie - urządzenia pokładowe,
e)
tabor;
2)
funkcjonalne:
a)
ruch kolejowy,
b)
utrzymanie,
c)
aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich i dla przewozów towarowych.
3. 
Szczegółowy zakres podsystemów, o których mowa w ust. 2, określają TSI.
4. 
Podsystemy strukturalne uznaje się za spełniające zasadnicze wymagania systemu kolei, jeżeli są objęte deklaracją weryfikacji WE potwierdzającą zgodność podsystemu z zasadniczymi wymaganiami systemu kolei i spełnianie wymagań zawartych w odpowiednich przepisach Unii Europejskiej, w tym w TSI, oraz we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań systemu kolei.