Rozdział 4 - Procedury oceny zgodności podsystemów i składników interoperacyjności, deklaracja weryfikacji zgodności podsystemów i deklaracja zgodności składników interoperacyjności - Zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności kolei oraz procedury oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.171.1230

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2008 r.

Rozdział  4

Procedury oceny zgodności podsystemów i składników interoperacyjności, deklaracja weryfikacji zgodności podsystemów i deklaracja zgodności składników interoperacyjności

§  24. 4
Procedury oceny zgodności podsystemów i składników interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami określa dla podsystemu o nazwie:
1) 5
sterowanie - decyzja Komisji nr 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 284 z 16.10.2006, str. 1, L 342 z 07.12.2006, str. 1 i L 67 z 07.03.2007, str. 13) zmieniona decyzją Komisji nr 2008/386/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniającą załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2008, str. 11), w tym w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - decyzja Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 07.03.2008, str. 1);
2)
tabor:
a)
hałas - decyzja Komisji nr 2006/66/WE z dnia 23 grudnia 2005 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "tabor kolejowy - hałas" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 37 z 08.02.2006, str. 1),
b)
wagony towarowe - decyzja Komisji nr 2006/861/WE z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "tabor kolejowy - wagony towarowe" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 344 z 08.12.2006, str. 1);
c) 6
wagony pasażerskie w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" - decyzja Komisji nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz. Urz. UE L 64 z 07.03.2008, str. 72);
3)
aplikacje telematyczne - rozporządzenie Komisji (WE) 62/2006 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2006, str. 1);
4)
ruch kolejowy - decyzja Komisji nr 2006/920/WE z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie specyfikacji technicznej dla interoperacyjności w zakresie podsystemu "Ruch kolejowy" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 359 z 18.12.2006, str. 1).
5) 7
infrastruktura:
a)
w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" - decyzja Komisji nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości,
b)
w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - decyzja Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości;
6) 8
energia w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - decyzja Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.
§  25.
1.
Producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, importer, inwestor, zarządca infrastruktury lub przewoźnik kolejowy, dla potrzeb dokonania oceny zgodności podsystemów i składników interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami, kompletuje dokumentację techniczną.
2. 9
Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
wykaz włączonych do podsystemu składników interoperacyjności;
2)
kopie deklaracji zgodności składników interoperacyjności, jeżeli są wymagane, wraz z obliczeniami oraz kopiami protokołów prób i badań przeprowadzonych przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą na podstawie wspólnych specyfikacji technicznych;
3)
certyfikat zgodności podsystemu wraz z:
a)
obliczeniami,
b)
zastrzeżeniami notyfikowanej jednostki certyfikującej zgłoszonymi przy wykonywaniu czynności związanych z oceną zgodności, które nie zostały przez nią wycofane,
c)
sprawozdaniem notyfikowanej jednostki certyfikującej z przeprowadzonych inspekcji i kontroli,
d)
pośrednimi certyfikatami zgodności podsystemu i pośrednimi deklaracjami weryfikacji zgodności podsystemu, jeżeli zostały wydane;
4)
dokumenty techniczne konieczne do przeprowadzenia weryfikacji zgodności podsystemu i potwierdzenia jego zgodności z zasadniczymi wymaganiami, a w szczególności plany inżyniersko-konstrukcyjne oraz dokumenty techniczne powstałe podczas weryfikacji zgodności podsystemu i potwierdzające jego zgodność z zasadniczymi wymaganiami, a w szczególności protokoły odbioru prac ziemnych i uzbrojenia, protokoły prób i kontroli betonu - dla podsystemu o nazwie infrastruktura;
5)
dokumenty techniczne konieczne do przeprowadzenia weryfikacji zgodności podsystemu i potwierdzenia jego zgodności z zasadniczymi wymaganiami, a w szczególności schematy elektryczne i hydrauliczne, schematy obwodów sterowniczych, opisy systemów przetwarzania danych i automatyki, instrukcje obsługi i utrzymania oraz dokumenty techniczne powstałe podczas weryfikacji zgodności podsystemu i potwierdzające jego zgodność z zasadniczymi wymaganiami, a w szczególności ogólne i szczegółowe rysunki powykonawcze - dla wszystkich podsystemów, z wyjątkiem podsystemu o nazwie infrastruktura.
2a. 10
Zawartość dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 1, powinna spełniać również wymagania określone dla podsystemu o nazwie:
1) 11
sterowanie - w decyzji Komisji nr 2006/679/WE z dnia 28 marca 2006 r. dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych, zmienionej decyzją Komisji nr 2008/386/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniającą załącznik A do decyzji 2006/679/WE dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu sterowania ruchem kolejowym transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych oraz załącznik A do decyzji 2006/860/WE dotyczącej specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu "Sterowanie" transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, w tym w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - w decyzji Komisji nr 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości;
2)
tabor:
a)
hałas - w decyzji Komisji nr 2006/66/WE z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "tabor kolejowy - hałas" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych,
b)
wagony towarowe - w decyzji Komisji nr 2006/861/WE z dnia 28 lipca 2006 r. dotyczącej technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "tabor kolejowy - wagony towarowe" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych;
c) 12
wagony pasażerskie w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" - w decyzji Komisji nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości;
3)
aplikacje telematyczne - w rozporządzeniu Komisji (WE) 62/2006 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczącym technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych;
4)
ruch kolejowy - w decyzji Komisji nr 2006/920/WE z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie specyfikacji technicznej dla interoperacyjności w zakresie podsystemu "Ruch kolejowy" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych;
5) 13
infrastruktura - w aspekcie "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" - w decyzji Komisji nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości;
6) 14
energia - w aspekcie "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" - w decyzji Komisji 2008/163/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.
§  26.
1.
Deklaracja zgodności składnika interoperacyjności powinna zawierać:
1)
wskazanie dyrektywy, z którą składnik interoperacyjności jest zgodny;
2)
firmę i adres podmiotu wystawiającego deklarację, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent, także firmę i adres producenta;
3)
nazwę i typ lub rodzaj składnika interoperacyjności;
4)
opis modułów zastosowanych przy dokonywaniu oceny zgodności składnika interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami;
5)
opis składnika interoperacyjności oraz warunki jego stosowania;
6)
wskazanie zastosowanych technicznych specyfikacji interoperacyjności;
7)
nazwę i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej lub notyfikowanych jednostek certyfikujących, które uczestniczyły w procedurze oceny zgodności składnika interoperacyjności z zasadniczymi wymaganiami;
8)
wskazanie okresu, na jaki został wydany certyfikat zgodności składnika interoperacyjności, oraz warunków jego wydania, jeżeli wydany został na czas określony lub warunkowo;
9)
imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację lub jego przedstawiciela, jeżeli został ustanowiony;
10)
datę wystawienia deklaracji zgodności.
2.
Deklaracja zgodności składnika interoperacyjności powinna być sporządzona w języku polskim oraz w języku wskazanym przez podmiot, który poddał składnik interoperacyjności ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami.
§  27.
1.
Deklaracja weryfikacji zgodności podsystemu powinna zawierać:
1)
wskazanie dyrektywy, z którą podsystem jest zgodny;
2)
firmę i adres podmiotu wystawiającego deklarację, a w przypadku gdy jest to inny podmiot niż producent, także firmę i adres producenta;
3)
ogólny opis podsystemu;
4)
określenie dokumentacji związanej z przeprowadzoną weryfikacją zgodności podsystemu;
5)
informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać system, w tym o ewentualnych ograniczeniach jego eksploatacji;
6)
firmę i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej, która uczestniczyła w procedurze oceny zgodności podsystemu z zasadniczymi wymaganiami;
7)
termin ważności deklaracji weryfikacji zgodności podsystemu, jeżeli została wydana na czas określony;
8)
imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji zgodności podsystemu lub jego przedstawiciela, jeżeli został ustanowiony;
9)
datę wystawienia deklaracji weryfikacji zgodności.
2.
Deklaracja weryfikacji zgodności podsystemu powinna być sporządzona w języku polskim, a dla podsystemu strukturalnego o nazwie tabor - również w języku wskazanym przez podmiot, który poddał podsystem ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami.
4 § 24 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.11.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lutego 2008 r.
5 § 24 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
6 § 24 pkt 2 lit. c) dodana przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
7 § 24 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
8 § 24 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
9 § 25 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.11.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lutego 2008 r.
10 § 25 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.11.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lutego 2008 r.
11 § 25 ust. 2a pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
12 § 25 ust. 2a pkt 2 lit. c) dodana przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
13 § 25 ust. 2a pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.
14 § 25 ust. 2a pkt 6 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. (Dz.U.08.182.1127) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 października 2008 r.