Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności kolei oraz procedury oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.171.1230

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2008 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz składników interoperacyjności podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej, zwanego dalej "transeuropejskim systemem";
2)
zasadnicze wymagania dotyczące interoperacyjności kolei dla podsystemów i składników interoperacyjności transeuropejskiego systemu;
3)
procedury oceny zgodności podsystemów oraz treść deklaracji weryfikacji zgodności podsystemów;
4)
procedury oceny zgodności składników interoperacyjności oraz treść deklaracji zgodności składników interoperacyjności.
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ERTMS - ujednolicony, europejski system zarządzania ruchem kolejowym obejmujący systemy ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R;
2)
ERTMS/ETCS - system sterowania pociągiem nadzorujący, w czasie rzeczywistym, zgodność prowadzenia przez maszynistę pojazdu kolejowego ze wskazaniami sygnalizatorów;
3)
ERTMS/GSM-R - przeznaczony dla kolei, cyfrowy, naziemny, komórkowy system łączności radiowej zapewniający łączność głosową pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego a pracownikami zatrudnionymi przy obsłudze pociągów oraz umożliwiający przesyłanie danych związanych z zarządzaniem ruchem kolejowym;
4)
STM - specyficzny moduł transmisyjny pośredniczący między:

- eksploatowanym na polskich liniach systemem bezpiecznej kontroli jazdy pociągu, należącym do klasy systemów automatycznego ostrzegania, jakim jest system Samoczynnego Hamowania Pociągu, oraz

- wykorzystywaną na polskich liniach kolejowych funkcją hamowania obszarowego, jaką jest funkcja "radiostop",

a urządzeniami pokładowymi jednolitego, europejskiego systemu ERTMS/ETCS.