Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.119.791

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 17 grudnia 1920 r.
w sprawie zaprowadzenia na kniejach wąskotorowych Czyści I Ogólnopolskiej Taryfy osobowej I bagażowej, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r. na kolejach normalnotorowych (Dziennik Ustaw 1920 r. № 40, poz. 242).

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, aby z dniem 1 stycznia 1921 r. na niżej wymienionych kolejach wąskotorowych zaprowadzoną została w komunikacji wewnętrznej Część I "Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnolorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo", obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r. (Dziennik. Ustaw 1920 r. № 40 poz. 242), ze zmianami poniżej wskazanemi:
I. Wstęp otrzymuje brzmienie następujące:

"Taryfa niniejsza obowiązuje przy przewozie osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych w komunikacji miejscowej następujących kolei wąskotorowych, otwartych dla ruchu prawidłowego:

A.Koleje wąskotorowe państwowe:
1. Biała - Konstantynów,)
2. Gosławicka,)
3. Kujawskie,)
4. Mława - Przasnysz,}w obrębie
5. Nasielsk - Lubicz,)Dyrekcji
6. Ostrołęcka,)Warszawskiej
7. Rogów - Rawa - Biała,)
8. Wieluńska.)
B.Koleje wąskotorowe prywatne:
1. Grójecka,
2. Jabłonna - Wawer - Karczew,
3. Kalisko - Turecka,
4. Łódzkie koleje elektryczne,
5. Marecka,
6. Piotrkowsko - Sulejowska,
7. Wilanowska".
II. Część I.

Przepisy Przewozowe (Dz. Ust. 1920 r. № 16 poz. 82. 83; № 40. poz. 244; № 60 poz. 378 i 379; № 109 poz. 721 i 725).

Art. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"Niniejsze Przepisy Przewozowe obowiązują na kolejach wąskotorowych, wymienionych we Wstępie". (Dz. Ust. 1920 r. № 100 poz. 664).

Art. 8 uzupełnia się postanowieniem wykonawczem:

"Brak odpowiedniego taboru uprawnia kolej do odmówienia przewozu" (Dz. Ust. 1920 r. № 100 poz. 664).

Art. 14 ust. 2. otrzymuje brzmienie: następujące:

"2. Na minutę przed odejściem pociągu sprzedaż biletów ustaje".

Art. 16 ust. 5 postanowienie wykonawcze II (1) skreśla się, wskutek czego następne postanowienie otrzymuje liczbę III.

Art. 24 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie.

Art. 25 postanowienie wykonawcze uzupełnia :się uwagą:

"Uwaga: Postanowienia powyższe (I-III) stosuje się w razie włączenia danej kolei wąskotorowej do komunikacji bezpośredniej z drogami normalnotorowemi".

Art. 28 ust. 6 uzupełnia się słowami: "w miarę możności",

Art. 27 skreśla się postanowienie wykonawcze IV.

Art. 30 uzupełnia się ustępem 5:

"5. Jeżeli w pociągach osobowych niema oddzielnego wagonu bagażowego lub przedziału takiegoż, to kolej może zezwolić podróżnemu wziąć bagaż do wagonu osobowego klasy III za oddzielnym pełnym biletem. Objętość bagażu powinna być taka, ażeby można było umieścić go nawet na miejscu, przeznaczonem dla podróżnych, o ile to nie skrępuje innych osób jadących. Poszczególny podróżny może jednak w takim razie założyć bagażem tylko jedno miejsce do siedzenia".

Art. 32 ust. 3 zawiesza się czasowo.