Zakres działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.60.410

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 października 1951 r.
w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. o urzędzie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 247) zarządza się, co następuje:
1.
Zakres działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła obejmuje:
1)
sprawy bezpośredniego zarządu i kierownictwa działalnością podległych Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła przedsiębiorstw wytwórczych państwowego przemysłu drobnego oraz przedsiębiorstw projektowych i konstrukcyjnych, których podstawowa działalność związana jest z drobną wytwórczością,
2) 1
zwierzchni zarząd nad przedsiębiorstwami drobnego przemysłu podległymi terenowym organom jednolitej władzy państwowej,
3) 2
nadzór państwowy nad gospodarczą działalnością i rzemieślniczej spółdzielczości pomocniczej w zakresie planowania, produkcji, finansowania, inwestycji, zaopatrzenia i zbytu, organizacji przedsiębiorstw i ich jednostek nadrzędnych, szkolenia, zatrudnienia, płac i kadr,
4)
nadzór państwowy nad izbami rzemieślniczymi, ich związkiem oraz cechami, ustalanie kierunku rozwoju rzemiosła oraz sprawy szkolenia zawodowego, zaopatrzenia i zbytu,
5)
nadzór państwowy nad działalnością prywatnego przemysłu, jego zrzeszeniami i sprawy koordynacji działalności tych zrzeszeń,
6) 3
koordynowanie działalności drobnego przemysłu państwowego, prywatnego przemysłu i rzemiosła,
7) 4
sprawy administracji przemysłowej, wykonywanej w ramach prawa przemysłowego i przepisów szczególnych w stosunku do wytwórczych i usługowych przedsiębiorstw spółdzielczych, rzemieślniczych i przemysłu prywatnego,
8)
sprawy ustanawiania przymusowego zarządu państwowego nad wytwórczymi i usługowymi przedsiębiorstwami przemysłu prywatnego.
2.
Określony w ust. 1 pkt 7 i 8 zakres działania nie obejmuje:
1) 5
przedsiębiorstw żywienia zbiorowego, które w zakresie administracji przemysłowej oraz ustanowienia przymusowego zarządu państwowego podlegają Ministrowi Handlu Wewnętrznego,
2)
przedsiębiorstw usług transportowych, które w zakresie wskazanym w pkt 1 podlegają Ministrowi Transportu Drogowego i Lotniczego,
3) 6
przedsiębiorstw przemysłu gospodniego, kąpielisk, łaźni, pralni, które w zakresie wskazanym w pkt 1 podlegają Ministrowi Gospodarki Komunalnej,
4) 7
młynów, wiatraków, kaszarni i samodzielnych śrutowników, które w zakresie wskazanym w pkt 1 podlegają Ministrowi Skupu.
3. 8
(skreślony).
4. 9
Określony w ust. 1 pkt 2 i 3 zakres działania nie obejmuje podległych prezydiom rad narodowych terenowych przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych.
Uprawnienia przewidziane dla Ministra Przemysłu i Handlu w ustawie z dnia 21 maja 1948 r. o centralach spółdzielczo-państwowych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 200) przechodzą na Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w stosunku do central spółdzielczo-państwowych podległych temu Ministrowi.
(skreślony).
(skreślony).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 20 września 1957 r. w sprawie szczegółowych określeń zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz rozgraniczenia właściwości w tej dziedzinie (Dz.U.57.52.253) z dniem 3 października 1957 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 26 października 1954 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy (Dz.U.54.51.258) z dniem 1 października 1954 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 26 października 1954 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy (Dz.U.54.51.258) z dniem 1 października 1954 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 1955 r. (Dz.U.55.22.140) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 1955 r.
5 § 1 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 maja 1955 r. (Dz.U.55.22.140) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 1955 r.
6 § 1 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 maja 1955 r. (Dz.U.55.22.140) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 1955 r.
7 § 1 ust. 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 28 maja 1955 r. (Dz.U.55.22.140) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1954 r.
8 § 1 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 26 października 1954 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy (Dz.U.54.51.258) z dniem 1 października 1954 r.
9 § 1 ust. 4 dodany przez § 3 ust. 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 20 września 1957 r. w sprawie szczegółowych określeń zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz rozgraniczenia właściwości w tej dziedzinie (Dz.U.57.52.253) z dniem 3 października 1957 r.
10 § 3 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 października 1954 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy (Dz.U.54.51.258) z dniem 1 października 1954 r.
11 § 4 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 października 1954 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy (Dz.U.54.51.258) z dniem 1 października 1954 r.