Urząd Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.32.247

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1951 r.

USTAWA
z dnia 25 maja 1951 r.
o urzędzie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

W celu usprawnienia i wzmożenia nadzoru państwowego nad drobną wytwórczością odpowiednio do wzrostu zadań tej gałęzi gospodarki w wykonaniu narodowych planów gospodarczych, dotyczących zaspokajania rosnących potrzeb ludności na artykuły masowego spożycia, oraz w celu podkreślenia roli spółdzielczości pracy i rzemiosła w dziedzinie świadczenia usług - stanowi się, co następuje:

Tworzy się urząd Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Do zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła należą sprawy państwowego przemysłu drobnego, rzemiosła, prywatnego przemysłu oraz sprawy gospodarcze spółdzielczości pracy, a w szczególności:

1)
sprawy bezpośredniego zarządu państwowym przemysłem drobnym, podległym Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła,
2)
sprawy zwierzchniego zarządu państwowym przemysłem, podlegającym terenowym organom jednolitej władzy państwowej,
3)
planowanie, koordynowanie i nadzór nad działalnością gospodarczą spółdzielczości pracy,
4)
nadzorowanie i popieranie rzemiosła oraz nadzór nad prywatnym przemysłem,
5)
sprawy administracji przemysłowej w dziedzinie drobnej wytwórczości.
1.
Rada Ministrów określi szczegółowo w drodze rozporządzenia zakres działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
2.
Rada Ministrów określi przedsiębiorstwa i instytucje, które podlegają Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.
1.
Znosi się Centralny Urząd Drobnej Wytwórczości.
2.
Sprawy, należące dotychczas do Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości, przechodzą do zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Pracownicy, zatrudnieni dotychczas w Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości, przechodzą do służby w odpowiednich działach Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Traci moc ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 104) z wyjątkiem przepisów art. 9, które pozostają w mocy z tą zmianą, że przewidziany w nich zakres działania Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego przekazuje się Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.