Zm.: przepisy dotyczące zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.51.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 1954 r.
w sprawie zmiany przepisów dotyczących zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. o urzędzie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła (Dz. U. Nr 32, poz. 247) oraz art. 7 ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji (Dz. U. Nr 14, poz. 108 i Nr 41, poz. 310) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła (Dz. U. z 1951 r. Nr 60, poz. 410 i z 1952 r. Nr 26, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 skreśla się:
a)
w ust. 1 pkt 3 oraz w pkt 6 wyrazy "spółdzielczości pracy",
b)
ust. 3;
2)
skreśla się §§ 3 i 4.
1.
W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1951 r w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 14, poz. 111 i Nr 41, poz. 315 oraz z 1952 r. Nr 11, poz. 69 i Nr 19, poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1:
a)
pkt 17 skreśla się,
b)
w pkt 18 wyrazy "w dziedzinie określonej w pkt 17" zastępuje się wyrazami "w dziedzinie usług transportowo-spedycyjnych, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, produkcji sprzętu samochodowego oraz handlu samochodami",
c)
w pkt 19 wyrazy "w dziedzinie określonej w pkt 17" zastępuje się wyrazami "w dziedzinie określonej w pkt 18",
2)
ust. 2 skreśla się.
2.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1952 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 115) skreśla się § 2.
Zakres działania Ministra Żeglugi nie obejmuje spraw nadzoru nad działalnością gospodarczą spółdzielni pracy w dziedzinie rybołówstwa morskiego.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom: Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Żeglugi.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1954 r.