Wzory oraz terminy składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.117.1225

Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 20 maja 2004 r.
w sprawie wzorów oraz terminów składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964) zarządza się, co następuje:
Określa się:
1)
wzór miesięcznego sprawozdania dotyczącego produkcji, stanu zapasów i obrotu cukrem, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór rocznego sprawozdania dotyczącego wielkości produkcji cukru, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wzór miesięcznego sprawozdania dotyczącego produkcji, stanu zapasów i obrotu izoglukozą, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
wzór rocznego sprawozdania dotyczącego wielkości produkcji izoglukozy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
wzór rocznego sprawozdania dotyczącego wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Sprawozdania, o których mowa w § 1:
1)
pkt 1 - składa się w terminie do 19. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
2)
pkt 2 - składa się w terminie do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego za dany rok gospodarczy, z tym że wstępne dane dotyczące produkcji cukru za dany rok gospodarczy składa się w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego;
3)
pkt 3 - składa się w terminie do 14. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
4)
pkt 4 - składa się w terminie do dnia 30 lipca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok gospodarczy;
5)
pkt 5 - składa się w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego za dany rok gospodarczy, z tym że odnośnie do roku gospodarczego 2003/2004 sprawozdanie należy złożyć w terminie do dnia 26 maja 2004 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Miesięczne sprawozdanie dotyczące produkcji, stanu zapasów i obrotu cukrem1)

wzór

Formularz do miesięcznego sprawozdania dotyczącego produkcji, stanu zapasów i obrotu cukrem1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Roczne sprawozdanie dotyczące wielkości produkcji cukru1)

wzór

Formularz do rocznego sprawozdania dotyczącego wielkości produkcji cukru1)

wzór

Wstępne roczne sprawozdanie dotyczące wielkości produkcji cukru 1)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Miesięczne sprawozdanie dotyczące produkcji, stanu zapasów i obrotu izoglukozą1)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Roczne sprawozdanie dotyczące wielkości produkcji izoglukozy1)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Roczne sprawozdanie dotyczące wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych1)