§ 2. - Wzory oraz terminy składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.117.1225

Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2004 r.
§  2.
Sprawozdania, o których mowa w § 1:
1)
pkt 1 - składa się w terminie do 19. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
2)
pkt 2 - składa się w terminie do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego za dany rok gospodarczy, z tym że wstępne dane dotyczące produkcji cukru za dany rok gospodarczy składa się w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego;
3)
pkt 3 - składa się w terminie do 14. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni;
4)
pkt 4 - składa się w terminie do dnia 30 lipca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok gospodarczy;
5)
pkt 5 - składa się w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego za dany rok gospodarczy, z tym że odnośnie do roku gospodarczego 2003/2004 sprawozdanie należy złożyć w terminie do dnia 26 maja 2004 r.