Wzór sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.81.683

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 12 maja 2009 r.
w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie zawierającego informację o:
a)
masie przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt,
b)
rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów;
2)
sposób przekazywania sprawozdania, o którym mowa w pkt 1.
2. 
Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)).
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 45, poz. 320).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR
SPRAWOZDANIE O PRZETWORZONYM

ZUŻYTYM SPRZĘCIE

za ..... półrocze ......... roku

ADRESAT:

GŁÓWNY INSPEKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

I. DANE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD PRZETWARZANIA
Numer rejestrowy1)
Firma przedsiębiorcy
Oznaczenie siedziby i adres
WojewództwoMiejscowość
Kod pocztowyUlicaNr domuNr lokalu
NIP2)
REGON2)
II. DANE DOTYCZĄCE PRZYJĘTEGO I PRZETWORZONEGO ZUŻYTEGO SPRZĘTU
Numer i nazwa grupy wprowadzonego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt3)Numer i nazwa rodzaju wprowadzonego sprzętu,

z którego powstał zużyty sprzęt4)

Masa zużytego

sprzętu

przyjętego do

zakładu przetwarzania5),6)

Masa przetworzonego zużytego

sprzętu5), 6)

Masa zużytego sprzętu lub części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przekazanych do ponownego użycia5),6)
[kg]
III. DANE DOTYCZĄCE ODPADÓW POWSTAŁYCH Z PRZETWORZENIA ZUŻYTEGO

SPRZĘTU PRZEKAZANYCH PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE

RECYKLINGU

Kod odpadu7)Nazwa rodzaju odpadu7)Masa przekazanych odpadów5) [kg]
IV. DANE DOTYCZĄCE ODPADÓW POWSTAŁYCH Z PRZETWORZENIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU PRZEKAZANYCH PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INNYCH NIŻ

RECYKLING PROCESÓW ODZYSKU

Kod odpadu7)Nazwa rodzaju odpadu7)Masa przekazanych odpadów5) [kg]
V. DANE DOTYCZĄCE ODPADÓW POWSTAŁYCH Z PRZETWORZENIA ZUŻYTEGO

SPRZĘTU PRZEKAZANYCH PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Kod odpadu7)Nazwa rodzaju odpadu7)Masa przekazanych odpadów 5) [kg]
VI. DANE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ SPRAWOZDANIE
ImięNazwisko
Telefon służbowy2)Faks służbowy2)E-mail służbowy2)
DataPodpis8) i pieczątka2), 8) prowadzącego zakład przetwarzania

Objaśnienia:

1) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464).

2) O ile posiada.

3) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

4) Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

5) Z dokładnością do 0,1 kilograma.

6) Podać łączną masę dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączną masę dla rodzajów 2-5 oraz odrębnie dla rodzajów 1 i 6, z dokładnością do 0,1 kilograma.

7) Podać kod odpadu oraz nazwę rodzaju zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

8) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.