§ 3. - Wzór sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.81.683

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2009 r.
§  3. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 45, poz. 320).