Wzór sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.45.320

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 3 marca 2006 r.
w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie oraz sposobu jego przekazywania

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór sprawozdania zawierającego informację o:
a)
masie przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt,
b)
rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów;
2)
sposób przekazywania sprawozdania, o którym mowa w pkt 1.
2. 
Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR
SPRAWOZDANIE O PRZETWORZONYM ZUŻYTYM SPRZĘCIE

za ..... kwartał ......... roku

ADRESAT:

GŁÓWNY INSPEKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział 1. Dane prowadzącego zakład przetwarzania
Numer rejestrowy1)
Firma oraz oznaczenie siedziby
Adres
NIP2)
REGON2)
Dział 2. Dane dotyczące przetworzonego zużytego sprzętu
Numer i nazwa grupy wprowadzonego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt3)Numer i nazwa rodzaju wprowadzonego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt4)Masa zużytego sprzętu przyjętego do zakładu przetwarzania 5) [kg]Masa przetworzonego zużytego sprzętu5)

[kg]

Dział 3. Dane dotyczące odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu
Nazwa rodzaju odpadu oraz kod odpadu6)Masa przekazanych odpadów

[kg]5)

Dział 4. Dane dotyczące odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
Nazwa rodzaju odpadu oraz kod odpadu6)Masa przekazanych odpadów

[kg]5)

Dział 5. Dane dotyczące odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów
Nazwa rodzaju odpadu oraz kod odpadu6)Masa przekazanych odpadów

[kg]5)

Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie, telefon, faks, e-mailData, podpis i pieczęć7) prowadzącego zakład przetwarzania

Objaśnienia:

1) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

2) O ile taki posiada.

3) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

4) Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

5) Z dokładnością do jednego kilograma.

6) Podać nazwę rodzaju oraz kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

7) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.