§ 1. - Wzór sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.81.683

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2009 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie zawierającego informację o:
a)
masie przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt,
b)
rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku i prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów;
2)
sposób przekazywania sprawozdania, o którym mowa w pkt 1.
2. 
Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.