Wykonywanie rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.39.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 9 września 1952 r.
w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego.

Na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o regulowaniu połowów ryb morskich (Dz. U. Nr 84, poz. 586) zarządza się, co następuje:
1.
Ustanawia się rybny obwód ochronny w Zatoce Gdańskiej przed ujściem Wisły w rejonie Swibna.
2. 1
Obwód ochronny w rejonie Swibna ustala się w następujących granicach: na południu 940 km biegu Wisły, na wschodzie i zachodzie linia brzegu, na północy linia łącząca głowice obu falochronów. W granicach tego obwodu ochronnego wzbronione jest wykonywanie wszelkiego rybołówstwa w ciągu całego roku, z tym że dozwolone są połowy węgorza sprzętem stawnym w okresie od 1 czerwca do 30 września.
Zabrania się łowienia łososia i troci w czasie od 15 lipca do 15 września i od 1 grudnia do 15 stycznia na obszarze wodnym ograniczonym na północy linią równoległą do linii łączącej krańce obu falochronów przy ujściu Wisły w rejonie Swibna, biegnącą od niej w odległości 1 km w głąb morza - na wschodzie linią biegnącą od brzegu prostopadle do granicy północnej tego obszaru w odległości 1 km od prawej głowicy falochronu - na zachodzie linią biegnącą od brzegu prostopadle od granicy północnej tego obszaru w odległości 1 km od lewej głowicy falochronu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 1959 r. (Dz.U.59.33.201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 1959 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 maja 1959 r. (Dz.U.59.33.201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 1959 r.