Zm.: rozporządzenie z dnia 9 września 1952 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.33.201

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI I GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 12 maja 1959 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 9 września 1952 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego.

Na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a) dekretu z dnia 3 listopada 1936 r. o regulowaniu połowów ryb morskich (Dz. U. Nr 84, poz. 586) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Żeglugi z dnia 9 września 1952 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 39, poz. 275) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"W granicach tego obwodu ochronnego wzbronione jest wykonywanie wszelkiego rybołówstwa w ciągu całego roku, z tym że dozwolone są połowy węgorza sprzętem stawnym w okresie od 1 czerwca do 30 września.";

2)
w § 2 wyrazy "w czasie od 15 kwietnia do 31 maja" zastępuje się wyrazami "w czasie od 15 lipca do 15 września".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.