Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r., dotyczącego zmian w wysokości opłat od patentów akcyzowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.126.1035

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 23 listopada 1923 r.
w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. dotyczącego zmian w wysokości opłat od patentów akcyzowych.

Na zasadzie postanowień §§ 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 124 poz. 1000) w przedmiocie, zmian w wysokości opłat od patentów akcyzowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych w rozp. Rady Ministrów z d. 24 maja 1923 (Dz. U. R. P. № 56, poz. 401) zarządza się co następuje:
Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe obowiązane do ponoszenia akcyzowych opłat patentowych o ile te opłaty uiściły na rachunek 1924 r. lub kampanji produkcyjnej 1923/24 (nap. gorzelnie, cukrownia i t. p), przed' ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z d. 24 maja 1923 (Dz. U. R. P. № 56, poz. 401), obowiązane są dopłacić najpóźniej 8 stycznia 1924 loku różnicą między nową stopą patentową a kwotą uprzednio wpłaconą. Kwit kasy skarbowej na uiszczoną dopłatę należy przedstawić właściwemu inspektorowi kontroli skarbowej do zarejestrowania.
Przedsiębiorstwa, które nie zastosują się do przepisu § 1 niniejszego rozporządzenia, ulegają zamknięciu pod rygorem kar przewidzianych w § 2 rozp. Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r.
Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej równocześnie z pomienionem rozporządzeniem Rady Ministrów.