§ 1. - Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r., dotyczącego zmian w wysokości opłat od patentów akcyzowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.126.1035

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1923 r.
§  1.
Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe obowiązane do ponoszenia akcyzowych opłat patentowych o ile te opłaty uiściły na rachunek 1924 r. lub kampanji produkcyjnej 1923/24 (nap. gorzelnie, cukrownia i t. p), przed' ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z d. 24 maja 1923 (Dz. U. R. P. № 56, poz. 401), obowiązane są dopłacić najpóźniej 8 stycznia 1924 loku różnicą między nową stopą patentową a kwotą uprzednio wpłaconą. Kwit kasy skarbowej na uiszczoną dopłatę należy przedstawić właściwemu inspektorowi kontroli skarbowej do zarejestrowania.