Wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i... - Dz.U.2011.23.126 - OpenLEX

Wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilość leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.23.126

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego *

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 3,20 zł.
Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł.
1.
Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy:
1)
proszków dzielonych do 20 szt.;
2)
proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 g;
3)
czopków, globulek, pręcików do 12 szt.;
4)
roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do 250 g;
5)
płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95 % nie może przekroczyć 100 g) do 500 g;
6)
maści, kremów, mazideł, past do 100 g;
7)
kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego do 40 g;
8)
mieszanek ziołowych do 100 g;
9)
pigułek do 30 szt.;
10)
klein do 500 g;
11)
kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści ocznych sporządzanych w warunkach aseptycznych do 10 g.
2.
Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy również postaci i ilości leków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-6, sporządzanych w warunkach aseptycznych zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej lub zgodnie ze wskazaniem lekarza umieszczonym na recepcie lub zawierających antybiotyk.
1.
Koszt sporządzenia w aptece leku recepturowego obejmuje:
1)
wartość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym leków gotowych:
a)
wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
b)
innych leków niż określone w lit. a, zamieszczonych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, pod warunkiem że przepisana przez lekarza dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie;
2)
wartość opakowań;
3)
koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum).
2.
Koszt, o którym mowa w ust. 1, jest kosztem brutto.
1.
Wartość użytych surowców farmaceutycznych i opakowań ustala się na podstawie ceny hurtowej. Do wartości opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków, podkładek.
2.
Jeżeli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku, z tym że w przypadku leku, o którym mowa w:
1)
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a - liczy się wartość użytej ilości leku, a w odniesieniu do ampułek - wartość całkowitej ilości jednostek zawartych w ampułce;
2)
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. b - liczy się wartość użytej jednostki dawkowania.
1.
Koszt wykonania leku recepturowego ustala się w zależności od postaci leku i wynosi:
1)
12,33 zł - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-10;
2)
24,66 zł - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 11 i ust. 2.
2.
Koszt, o którym mowa w ust. 1, jest kosztem brutto.
Do kosztu sporządzenia leku recepturowego dolicza się marżę detaliczną w wysokości 25 % tego kosztu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego (Dz. U. Nr 56, poz. 341), które utraciło moc z dniem 1 września 2010 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118, poz. 989).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ LEKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO SUROWCE FARMACEUTYCZNE PRZY SPORZĄDZANIU LEKÓW RECEPTUROWYCH

1. Aqua pro iniectione (Aqua pro iniectione) rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych;

2. Azulan (Chamomillae anthodii/Matricariae floris extractum fluidum) płyn doustny, płyn do stosowania w jamie ustnej, płyn na skórę;

3. Cardiamidum (Nicethamidum) krople doustne, roztwór;

4. Devikap (Colecalciferolum/Cholecalciferolum) płyn doustny;

5. Fenactil (Chlorpromazini hydrochloridum) krople doustne, roztwór;

6. Injectio Natrii chlorati isotonica (Natrii chloridum) roztwór do wstrzykiwań;

7. Intractum Hippocastani (Hippocastani intractum) płyn doustny;

8. Intractum Hyperici (Hyperici herbae intractum) płyn doustny;

9. Juvit D3 (Colecalciferolum/Cholecalciferolum) krople doustne, roztwór;

10. Linomag (Lini oleum virginale) płyn na skórę;

11. Mentowal (Menthyli isovaleras) krople doustne, roztwór;

12. Neospasmina (Extractum fluidum ex: Crataegi fructu et Valerianae radice) syrop;

13. Passispasmin (Extractum fluidum compositum ex: Crataegi fructu, Valerianae radice, Lupuli flore, Passiflorae herba) syrop;

14. Płyn Burowa (Aluminii subacetatis solutio) płyn na skórę;

15. Sirupus Kalii guajacolosulfonici (Sulfogaiacolum FP) syrop;

16. Sirupus Pini compositus (Pini extractum fluidum, Foeniculi tinctura, Codeini phosphas hemihydricus) syrop;

17. Succus Hyperici (Hyperici herbae succus) płyn doustny;

18. Succus Taraxaci (Taraxaci radicis succus) płyn doustny;

19. Succus Urticae (Urticae herbae succus) płyn doustny;

20. Syrop prawoślazowy (Althaeae sirupus FP) syrop;

21. Syrop tymiankowy złożony (Thymi sirupus compositus FP) syrop;

22. Tussipect (Ephedrini hydrochloridum, Thymi extractum, Saponinum) syrop;

23. Vigantol (Colecalciferolum/Cholecalciferolum) krople doustne, roztwór;

24. Vitaminum A (Retinolum) płyn doustny;

25. Vitaminum A Hasco (Retinolum) krople doustne, roztwór;

26. Vitaminum A+D3 (Colecalciferolum/Cholecalciferolum, Retinolum) płyn doustny;

27. Vitaminum B6 (Pyridoxini hydrochloridum) roztwór do wstrzykiwań;

28. Vitaminum E (Tocopheroli acetas) płyn doustny;

29. Vitaminum E Hasco (Tocopheroli acetas) krople doustne, roztwór.

* Z dniem 1 stycznia 2012 r. nin. rozporządzenie częściowo utraciło podstawę prawną na skutek zmiany art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027) przez art. 63 pkt 15 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.11.122.696).