§ 6. - Wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilość leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.23.126

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
§  6.
1.
Wartość użytych surowców farmaceutycznych i opakowań ustala się na podstawie ceny hurtowej. Do wartości opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków, podkładek.
2.
Jeżeli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku, z tym że w przypadku leku, o którym mowa w:
1)
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a - liczy się wartość użytej ilości leku, a w odniesieniu do ampułek - wartość całkowitej ilości jednostek zawartych w ampułce;
2)
§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. b - liczy się wartość użytej jednostki dawkowania.