§ 7. - Wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilość leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.23.126

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
§  7.
1.
Koszt wykonania leku recepturowego ustala się w zależności od postaci leku i wynosi:
1)
12,33 zł - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-10;
2)
24,66 zł - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 11 i ust. 2.
2.
Koszt, o którym mowa w ust. 1, jest kosztem brutto.