§ 5. - Wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilość leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.23.126

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
§  5.
1.
Koszt sporządzenia w aptece leku recepturowego obejmuje:
1)
wartość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym leków gotowych:
a)
wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
b)
innych leków niż określone w lit. a, zamieszczonych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, pod warunkiem że przepisana przez lekarza dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie;
2)
wartość opakowań;
3)
koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum).
2.
Koszt, o którym mowa w ust. 1, jest kosztem brutto.