Wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilość leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.56.341

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 31 marca 2008 r.
w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Opłata ryczałtowa za lek podstawowy wynosi 3,20 zł.
Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł.
1.
Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy:
1)
proszków dzielonych do 20 szt.;
2)
proszków niedzielonych (prostych i złożonych) do 80 g;
3)
substancji stosowanych przy oznaczaniu krzywej cukrowej do 100 g;
4)
czopków, globulek, pręcików do 12 szt.;
5)
roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do 250 g;
6)
płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu na spirytus 95 % nie może przekroczyć 100 g) do 500 g;
7)
maści, kremów, mazideł, past do 100 g;
8)
kropli do użytku wewnętrznego do 40 g;
9)
mieszanek ziołowych do 100 g;
10)
pigułek do 30 szt.;
11)
klein do 500 g;
12)
kropli do oczu i uszu oraz maści ocznych sporządzanych w warunkach aseptycznych do 10 g.
2.
Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 3, dotyczy również postaci i ilości leków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 7 oraz w pkt 6 w odniesieniu do leków niezawierających spirytusu, sporządzanych w warunkach aseptycznych.
Koszt sporządzenia w aptece leku recepturowego obejmuje:
1)
wartość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zamieszczonych w Farmakopei Polskiej lub Farmakopei Europejskiej, w tym leków gotowych:
a)
wymienionych w załączniku do rozporządzenia - w największych zarejestrowanych opakowaniach,
b)
innych leków niż określone w lit. a, zamieszczonych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, pod warunkiem że przepisana przez lekarza dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie;
2)
wartość opakowań;
3)
koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum).
1.
Wartość użytych surowców farmaceutycznych i opakowań ustala się na podstawie ceny hurtowej. Do wartości opakowania nie wlicza się kosztów etykiet, korków, podkładek, pudełek do czopków i gałek.
2.
Jeśli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek, o którym mowa w § 5 pkt 1, za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku, z tym że w przypadku leku, o którym mowa w:
1)
§ 5 pkt 1 lit. a - liczy się wartość użytej ilości leku, a w odniesieniu do ampułek - wartość całkowitej ilości jednostek zawartych w ampułce;
2)
§ 5 pkt 1 lit. b - liczy się wartość użytej jednostki dawkowania.
Koszt wykonania leku recepturowego ustala się w zależności od postaci leku i wynosi:
1)
12,33 zł - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-11;
2)
24,66 zł - dla postaci leków wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 12 i ust. 2.
Do kosztu sporządzenia leku recepturowego dolicza się marżę detaliczną w wysokości 25 %.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego (Dz. U. Nr 274, poz. 2726), które traci moc z dniem 29 marca 2008 r. na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ LEKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO SUROWCE FARMACEUTYCZNE PRZY SPORZĄDZANIU LEKÓW RECEPTUROWYCH

1. Aqua pro injectione (Aqua pro injectione) rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych - 10 ml

2. Azulan (Chamomillae extractum fluidum) płyn do stosowania na skórę i błony śluzowe

3. Cardiamidum (Nicethamidum) krople doustne, roztwór

4. Chlorhexidinum gluconicum 20 % (Chlorhexidini gluconicum) płyn do stosowania na skórę i błony śluzowe

5. Fenactil (Chlorpromazinum) krople doustne, roztwór

6. Intractum Hippocastani (Hippocastani seminis intractum) płyn doustny

7. Intractum Hyperici (Hyperici herbae intractum) płyn doustny

8. Linomag (Vitaminum F) płyn do stosowania na skórę

9. Mentowal (Menthylis valeras) krople doustne

10. Injectio Natrii chlorati isotonica 0,9 % (Natrii Chloridum) roztwór do wstrzykiwań - 10 ml

11. Neospasmina (preparat ziołowy) syrop

12. Passispasmin (preparat ziołowy) syrop

13. Sirupus Pini compositus (preparat ziołowy) syrop

14. Succus Hyperici (Hyperici herbae succus) płyn doustny

15. Succus Taraxaci (Taraxaci radicis succus) płyn doustny

16. Succus Urticae (Urticae herbae succus) płyn doustny

17. Tussipect (preparat złożony) syrop

18. Vitaminum A solutio aquosa (Retinolum) płyn doustny

19. Vitaminum A+D3 solutio aquosa (Colecalciferolum + Retinolum) płyn doustny

20. Vitaminum B6 (Pyridoxidum) roztwór do wstrzykiwań

21. Vitaminum D3 solutio aquosa (Colecalciferolum) płyn doustny

22. Vitaminum E liquidum (Tocopherolum) płyn doustny

23. Vitaminum E (Tocopherolum) roztwór do wstrzykiwań 30 mg/ml amp.

24. Maść cholesterolowa (Cholesteroli unguentum) podłoże do maści o charakterze absorpcyjnym