Art. 140. - [Formy pomocy dla osób usamodzielnianych] - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1426 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2023 r. do: 14 lutego 2024 r.
Art.  140.  [Formy pomocy dla osób usamodzielnianych]
1. 
Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej "osobą usamodzielnianą", w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:
1)
przyznaje się pomoc na:
a)
kontynuowanie nauki,
b)
usamodzielnienie,
c)
zagospodarowanie;
2)
udziela się pomocy w uzyskaniu:
a)
odpowiednich warunków mieszkaniowych,
b)
zatrudnienia;
3)
zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.
2. 
Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.
3. 
W przypadku gdy osoba usamodzielniana:
1)
przebywa w domu pomocy społecznej albo placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym,
2)
otrzymuje pomoc dla osób usamodzielnianych w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

- pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.