Przyznanie pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą -ukończenie 26 lat po złożeniu wniosku, ale... - OpenLEX

Raguszewska Magdalena, Przyznanie pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą -ukończenie 26 lat po złożeniu wniosku, ale przed wydaniem decyzji. Omówienie do decyzji SKO we Wrocławiu z dnia 18 marca 2020 r., SKO 4314/23/20

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/2/26-29
Autor:

Przyznanie pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą -ukończenie 26 lat po złożeniu wniosku, ale przed wydaniem decyzji. Omówienie do decyzji SKO we Wrocławiu z dnia 18 marca 2020 r., SKO 4314/23/20

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu w prezentowanej decyzji z 18.03.2020 r. (SKO 4314/23/20) rozpatrywało odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania pomocy na zagospodarowanie dla usamodzielnianego wychowanka rodziny zastępczej. Powodem takiego rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji był fakt, że wnioskodawczyni ukończyła 26 lat przed wydaniem decyzji w sprawie.

Oczywiście nie ulegało wątpliwości, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm., dalej ustawa), pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia. W ocenie Kolegium z art. 150 ust. 1 ustawy wynika jednak w sposób jednoznaczny jedynie to, że wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony przed ukończeniem przez wnioskodawcę 26. roku życia, co w rozpatrywanej sprawie nastąpiło.

Kolegium zauważyło, że pierwszoinstancyjna decyzja odmowna została wydana...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX