W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Porozumienie dotyczące taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych. Warszawa.1937.10.14.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.84.609

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 1 grudnia 1937 r.
w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie porozumienia z dnia 14 października 1937 r. między Polską a Wielką Brytanią, dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych.

(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 14 października 1937 r., dotyczącego taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych.
(2)
Tekst wspomnianego porozumienia zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagranicznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 3 listopada 1937 r.

ZAŁĄCZNIK 

Przekład.

AMBASADA BRYTYJSKA

No. 144/209/22/37

Warszawa, dnia 14 października 1937.

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt, z polecenia Głównego Sekretarza Stanu Jego Królewskiej Mości dla Spraw Zagranicznych, zaproponować Waszej Ekscelencji następujące porozumienie, dotyczące właściwej taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych według Polskiej Taryfy Celnej:

1)
Według poz. 1085 p. 1 Taryfy Celnej Polskiej będą zataryfikowane jako biegacze do maszyn przędzalniczych również biegacze do maszyn przędzalniczych, wykonane całkowicie lub częściowo z metali i stopów objętych pozycjami 977 - 981 Taryfy Celnej Polskiej.
2)
Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty, która będzie ustalona za wspólną zgodą w następnej wymianie not i pozostanie w mocy dopóki będzie obowiązywała Umowa Handlowa pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Polską z dnia 27 lutego 1935.
3)
Postanowienia powyższego p. 1 stosowane będą prowizorycznie od dwudziestego dnia po dacie niniejszego Porozumienia.

Jeżeli Rząd Polski przyjmuje to Porozumienie, mam zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota i odnośna odpowiedź Waszej Ekscelencji były uważane jako stanowiące porozumienie między obu Rządami w tym przedmiocie.

Korzystam z tej sposobności, by ponowić Waszej Ekscelencji zapewnienie mego najwyższego poważania.

MINISTERSTWO

SPRAW ZAGRANICZNYCH

No P. II. WB. 82/23/37

Warszawa, dnia 14 października 1937 r.

Panie Ambasadorze,

Notą swą z dnia 14 października 1937 r. Nr 144/209/22/37 zechciała mi Wasza Ekscelencja zakomunikować co następuje:

"Ekscelencjo,

Mam zaszczyt, z polecenia Głównego Sekretarza Stanu Jego Królewskiej Mości dla Spraw Zagranicznych, zaproponować Waszej Ekscelencji następujące porozumienie, dotyczące właściwej taryfikacji biegaczy do maszyn przędzalniczych według Polskiej Taryfy Celnej:

1)
Według poz. 1085 p. 1 Taryfy Celnej Polskiej będą zataryfikowane jako biegacze do maszyn przędzalniczych również biegacze do maszyn przędzalniczych wykonane całkowicie lub częściowo z metali i stopów objętych pozycjami 977 - 981 Taryfy Celnej Polskiej.
2)
Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty, która będzie ustalona za wspólną zgodą w następnej wymianie not i pozostanie w mocy dopóki będzie obowiązywała Umowa Handlowa pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Polską z dnia 27 lutego 1935 r.
3)
Postanowienia powyższego p. 1 stosowane będą prowizorycznie od dwudziestego dnia po dacie niniejszego Porozumienia.

Jeżeli Rząd Polski przyjmuje to Porozumienie, mam zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota i odnośna odpowiedź Waszej Ekscelencji były uważane jako stanowiące porozumienie między obu Rządami w tym przedmiocie".

Potwierdzając odbiór powyższej noty, mam zaszczyt powiadomić Waszą Ekscelencję, że Rząd Polski przyjmuje Porozumienie zaproponowane w tej nocie.

Zechce Pan przyjąć, Panie Ambasadorze, zapewnienia mego bardzo wysokiego poważania.