W.Bryt. i Płn.Irl.-Polska. Umowa handlowa. Londyn.1935.02.27.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.59.380

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 1939 r.

UMOWA HANDLOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, *
podpisana w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

W dniu dwudziestym siódmym lutego tysiąc dziewięćset trzydziestego piątego roku podpisana została w Londynie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji umowa handlowa wraz z trzema listami towarowemi i protokółem o następującem brzmieniu dosłownem:

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, w zamiarze dalszego ułatwienia wzajemnych obrotów handlowych, uzgodniły co następuje:

1.
Towary wymienione w liście pierwszej, załączonej do niniejszej umowy, wytworzone lub przetworzone w Zjednoczonem Królestwie, nie będą podlegały przy przywozie do Polskiego Obszaru Celnego, bez względu na miejsce skąd przychodzą, innym lub wyższym cłom czy opłatą, niż te, o których mowa w tejże liście.
2.
Towary wymienione w liście drugiej, załączonej do niniejszej umowy, wytworzone lub przetworzone w kolonjach brytyjskich, na obszarach pod protektoratem brytyjskim, lub na obszarach mandatowych, w stosunku do których mandat sprawuje Rząd Zjednoczonego Królestwa, o ile kolonje te lub inne obszary objęte są traktatem handlowym i nawigacyjnym, podpisanym w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r., nie będą podlegały przy przywozie do Polskiego Obszaru Celnego; bez względu na miejsce skąd przychodzą, innym lub wyższym cłom czy opłatom, niż te, o których mowa w tejże liście.
3.
Rząd Zjednoczonego Królestwa zgadza się na życzliwe rozważanie propozycyj Rządu Polskiego co do zastąpienia w całości lub w części, wymienionych w listach pierwszej i drugiej, ceł specyficznych cłami od wartości, lub też ceł od wartości cłami specyficznemi.

Rząd Polski zobowiązuje się, że dopóki bilans handlowy między Polskim Obszarem Celnym z jednej strony a Zjednoczonem Królestwem wraz z obszarami wymienionemi w ust. (2) art. 1, z drugiej strony pozostanie korzystny dla Polskiego Obszaru Celnego, (1) nie będzie stosował wobec towarów, przywożonych do Polskiego Obszaru Celnego ze Zjednoczonego Królestwa i wspomnianych obszarów, postanowień ustaw lub rozporządzeń w przedmiocie handlu kompensacyjnego, które obowiązują lub będą obowiązywały na Polskim Obszarze Celnym, i (2) przyzna towarom przywożonym do Polskiego Obszaru Celnego ze Zjednoczonego Królestwa lub ze wspomnianych obszarów korzystanie z najniższej stawki celnej; przyznanej takim samym towarom, przywożonym z jakiegokolwiek innego kraju, i to nie zależnie od warunków dotyczących handlu kompensacyjnego.

Niemniej jednak nie będzie można żądać korzyści wynikających z niniejszego artykułu, o ile chodzi o towary, przywożone do Polskiego Obszaru Celnego z jakiegokolwiek obszaru (t.zn. ze Zjednoczonego Królestwa lub obszarów wymienionych w ust. (2) art. 1), w którym jakikolwiek system handlu kompensacyjnego stosowany jest do towarów, przywożonych z Polskiego Obszaru Celnego.

1.
Towary określone w liście trzeciej, załączonej do niniejszej umowy, wytworzone lub przetworzone na Polskim Obszarze Celnym, nie będą podlegały przy przywozie do Zjednoczonego Królestwa, bez względu na to skąd przychodzą, innym lub wyższym cłom czy opłatom, niż te, o których mowa w tejże liście.
2.
Rząd Polski zgadza się na życzliwe rozważanie propozycyj Rządu Zjednoczonego Królestwa do zastąpienia w całości lub w części, wymienionych w liście trzeciej, ceł specyficznych cłami od wartości lub też ceł od wartości cłami specyficznemi.
1.
Opłaty wewnętrzne pobierane w Zjednoczonem Królestwie, czy to na rzecz państwa czy samorządów czy też instytucyj prawa publicznego, od towarów wytworzonych lub przetworzonych w Polsce nie będą inne lub wyższe, niż opłaty pobierane w podobnych okolicznościach od takich samych towarów wytworzonych lub przetworzonych w Zjednoczonem Królestwie.
2.
Opłaty wewnętrzne pobierane w Polsce, czy to na rzecz państwa czy samorządów czy też instytucyj prawa publicznego, od towarów wytworzonych lub przetworzonych w Zjednoczonem Królestwie nie będą inne lub wyższe, niż opłaty pobierane w podobnych okolicznościach od takich samych towarów wytworzonych lub przetworzonych w Polsce.
3.
W żadnym wypadku opłaty takie nie będą bardziej uciążliwe, niż opłaty pobierane w podobnych okolicznościach od takich samych towarów jakiegokolwiek innego obcego kraju.
4.
W zakresie opłat licencyjnych, udogodnień rejestracyjnych i tym podobnych spraw, pojazdy motorowe wyrabiane w Zjednoczonem Królestwie będą korzystały w Polsce z traktowania nie mniej przychylnego, niż traktowanie przyznane pojazdom motorowym produkcji polskiej, a pojazdy motorowe produkcji polskiej będą korzystały w Zjednoczonem Królestwie z traktowania nie mnie przychylnego, niż traktowanie przyznane pojazdom motorowym produkcji Zjednoczonego Królestwa.

Rząd Zjednoczonego Królestwa zobowiązuje się, że nie wprowadzi ilościowych ograniczeń przywozu do Zjednoczonego Królestwa towarów wytworzonych lub przetworzonych na Polskim Obszarze Celnym, a wymienionych w liście trzeciej załączonej do niniejszej umowy, o ile ograniczenia te pomniejszałyby wartość ustępstw taryfowych przewidzianych w tej liście lub też w jakikolwiek sposób niekorzystnie na to wpływały. Istnieje jednak porozumienie co do tego, że powyższe postanowienie nie będzie się stosowało do takich ograniczeń przywozowych, które okażą się konieczne do zapewnienia skutecznego działania planu względnie planów regulowania w Zjednoczonem Królestwie rynku produktów rolniczych.

Rząd Polski zobowiązuje się przyznać odpowiednie kontyngenty przywozowe dla towarów wytworzonych lub przetworzonych w Zjednoczonem Królestwie i na obszarach wymienionych w ust. (2) art.1 niniejszej umowy, o ile towary te na Polskim Obszarze Celnym podlegają lub będą podlegały ograniczeniom przywozowym.

1.
Rząd Zjednoczonego Królestwa zobowiązuje się nie reglamentować ilościowo przywozu do Zjednoczonego Królestwa bekonów i szynek, masła, jaj, drobiu, cukru i innych wytworów rolniczych Polskiego Obszaru Celnego, chyba w takim zakresie, jaki okaże się konieczny dla zapewnienia skutecznego działania planu względnie planów regulowania rynku dostaw wewnętrznych tych lub pokrewnych wytworów. W razie wprowadzenia reglamentacji przywozu któregokolwiek z tych wytworów stosowane będą ust.(2) do (6) niniejszego artykułu, o ile tylko dadzą się zastosować.
2.
Rząd Zjednoczonego Królestwa przyznawać będzie dla Polskiego Obszaru Celnego słuszny udział w dozwolonych przywozach z zagranicy, uwzględniając miejsce, jakie Polski Obszar Celny zajmował w przeszłości jako dostawca tych wytworów na rynek Zjednoczonego Królestwa. Przydziały dla Polskiego Obszaru Celnego przyznawane będą na tej samej podstawie, jak przydziały dla jakiegokolwiek innego obcego kraju i na warunkach nie mniej korzystnych.
3.
Rząd Zjednoczonego Królestwa nie wprowadzi przymusowej reglamentacji ilościowej przywozu do Zjednoczonego Królestwa żadnego z rzeczonych wytworów Polskiego Obszaru Celnego bez dania uprzednio Rządowi Polskiemu sposobności wspólnego omówienia przydziału dla Polskiego Obszaru Celnego.
4.
Gdyby ogólna ilość któregokolwiek z wymienionych poprzednio wytworów, dopuszczonych do przywozu do Zjednoczonego Królestwa z obcych krajów, została zwiększona w ciągu któregokolwiek okresu reglamentacji, dla Polskiego Obszaru Celnego przyznawane będą przydziały dodatkowe na tej samej podstawie, jak przydziały dodatkowe dla jakiegokolwiek innego obcego kraju i na warunkach nie mniej korzystnych. Gdyby Polski Obszar Celny był czasowo niezdolny do dokonania w całości lub w części dostaw w ramach takiego dodatkowego przydziału, nie będzie to w jakimkolwiek z następnych okresów pomniejszało zobowiązań danych w ust.(2) i (3) niniejszego artykułu.
5.
Gdyby jakikolwiek inny obcy kraj, który wchodzi w rachubę jako dostawca, zrzekł się w całości lub w części swego przydziału co do któregokolwiek z wyżej wymienionych wytworów lub utracił doń prawo, przydział dla Polskiego Obszaru Celnego będzie zwiększony w stosunku nie mniej korzystnym, niż taki, jaki zostanie przyznany jakiemukolwiek innemu obcemu krajowi.
6.
Zarządzanie wywozem do Zjednoczonego Królestwa z Polskiego Obszaru Celnego któregokolwiek z wytworów, wyszczególnionych w artykule niniejszym, powierzone będzie Rządowi Polskiemu dopóki w przekonaniu Rządu Zjednoczonego Królestwa zarządzenie to będzie odpowiadało zamierzonemu celowi i zgodne będzie z planem względnie z planami reglamentacji przywozu do Zjednoczonego Królestwa obowiązującemi w danym okresie.
1.
W razie wprowadzenia jakichkolwiek zmian w obecnym przydziale reglamentowanego zagranicznego przywozu bekonu, wskutek których to zmian przypadałby na rzecz Polskiego Obszaru Celnego stosunkowy udział mniejszy, niż dotychczas, Rząd Zjednoczonego Królestwa zobowiązuje się, że przywóz bekonu z Polskiego Obszaru Celnego dopuszczony będzie co najmniej w rozmiarach 41,4% ilości przywiezionej z tego obszaru w roku 1932.
2.
Co się dotyczy jaj, Rząd Zjednoczonego Królestwa przyjmuje zobowiązanie, że przydział dla Polskiego Obszaru Celnego nie będzie mniejszy, niż 13 1/2% ilości całkowitego dozwolonego przywozu z obcych krajów.
3.
Rząd Zjednoczonego Królestwa uznaje, że wywóz masła z Polskiego Obszaru Celnego do Zjednoczonego Królestwa w latach 1932 i 1933 był niezwykle niski i wskutek tego przydział na podstawie statystyki obejmującej te lata mógłby niewłaściwie przedstawiać rzeczywistą pozycję Polskiego Obszaru Celnego na rynku maślanym Zjednoczonego Królestwa. Gdyby kiedykolwiek w ciągu trwania niniejszej umowy wprowadzona została w Zjednoczonem Królestwie reglamentacja przywozu masła, Rząd Zjednoczonego Królestwa dołoży wszelkich starań, aby zapewnić należyte uwzględnienie wspomnianej okoliczności. Rząd Zjednoczonego Królestwa zobowiązuje się nie reglamentować w ciągu roku 1935 przywozu masła z Polskiego Obszaru Celnego dopóty, dopóki przywóz ten nie przekroczy (a) całkowitej ilości przywozu masła z Polskiego Obszaru Celnego w roku 1929 oraz (b) 1,8% całkowitej ilości przywozu masła z obcych krajów do Zjednoczonego Królestwa w tymże roku.

Gdyby w kolonjach brytyjskich, na obszarach pod protektoratem brytyjskim lub na obszarach mandatowych, w stosunku do których mandat sprawuje Rząd Zjednoczonego Królestwa, o ile kolonje te lub inne obszary objęte są traktatem handlowym i nawigacyjnym, podpisanym w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r., zastosowana została względem towarów wytwarzanych lub przetwarzanych na Polskim Obszarze Celnym ilościowa reglamentacja przywozu i gdyby dokonywane były przydziały według krajów, to Rząd Zjednoczonego Królestwa zobowiązuje się przyznać, w dozwolonych przywozach z obcych krajów, słuszny udział dla towarów wytwarzanych lub przetwarzanych na Polskim Obszarze Celnym lub zalecić właściwym Rządom kolonjalnym przyznanie takiego udziału. W żadnym wypadku nie będzie stosowana jakakolwiek dyskryminacja wobec towarów wytwarzanych lub przetwarzanych na Polskim Obszarze Celnym.

1.
Wobec stwierdzenia przez Rząd Polski, że jest jego zasadą, ze względu na interes emigrantów i opiekę nad nimi, aby ci emigranci opuszczali Polski Obszar Celny drogą morską, Rząd Zjednoczonego Królestwa oświadcza, że przy zachowaniu postanowień niniejszego artykułu nie będzie czynił żadnych zastrzeżeń co do powyższej zasady.
2.
Rząd Zjednoczonego Królestwa przyjmuje do wiadomości udzieloną przez Rząd Polski informację, że Rząd ten przedsięweźmie kroki celem umożliwienia brytyjskim spółkom żeglugowym przewożenia emigrantów z portów Polskiego Obszaru Celnego do krajów zaoceanicznych z przeokrętowaniem w portach tych krajów, w których Polska w zakresie praw obywateli i statków korzysta z prawa traktowania na stopie narodowej lub kraju najbardziej uprzywilejowanego.
3.
W wypadku gdyby jakiejkolwiek spółce żeglugowej były udzielone ułatwienia co do zaokrętowania emigrantów w którymś z portów poza Polskim Obszarem Celnym, po dowiezieniu ich z Polski drogą lądową, Rząd Polski będzie umożliwiał, dopóki takie ułatwienia będą trwały, brytyjskim spółkom żeglugowym korzystanie z równoznacznych ułatwień, zezwalając im na zaokrętowanie emigrantów, udających się do tego samego kraju imigracji i dowiezionych drogą lądową z Polski, w równoznacznych portach tego samego kraju, w którym znajduje się wyżej wzmiankowany port, a które to porty byłyby odpowiednie dla brytyjskich spółek żeglugowych a zadawalające dla Rządu Polskiego w zakresie przewozu emigrantów. Jednakże udzielenie zezwolenia jakiejkolwiek spółce żeglugowej na zaokrętowanie emigrantów w jednym z portów basenu Śródziemnomorskiego nie będzie, w myśl poprzedniego zdania niniejszego ustępu, nakładało obowiązku zezwolenia na zaokrętowanie emigrantów w jakimkolwiek innym porcie poza basenem Śródziemnomorskim, nawet gdyby ten port znajdował się w tym samym kraju.
4.
W wyjątkowych wypadkach, gdy emigranci, którzy zwykle podlegają zaokrętowaniu w portach Polskiego Obszaru Celnego, nie mogą być tam zaokrętowani z powodu siły wyższej, Rząd Polski będzie życzliwie rozpatrywał podania zainteresowanych brytyjskich spółek żeglugowych o skierowanie, w drodze wyjątku, poszczególnych transportów wspomnianych emigrantów drogą lądową do portów innych krajów, w których Polska w zakresie praw obywateli i statków korzysta z prawa traktowania na stopie narodowej lub kraju najbardziej uprzywilejowanego.
5.
Dopóki nie będą poczynione kroki wzmiankowane w ustępie 2, Rząd Polski będzie umożliwiał brytyjskim spółkom żeglugowym przewożenie emigrantów do Południowej Ameryki i Kanady na warunkach faktycznie nie mniej dogodnych, niż te, które były stawiane w roku 1934.
6.
Rząd Polski zobowiązuje się, że statki brytyjskie dopuszczone prawnie do przewozu emigrantów z portów bądź to Polskiego Obszaru Celnego bądź też krajów wzmiankowanych w ustępie 2, jako też wożeni przez nie emigranci, nie będą poddawani przez Rząd Polski, jego urzędników i agentów, czy to bezpośrednio, czy też przez stawianie wymagań spółkom posiadającym te statki, żadnemu warunkowi ani ograniczeniu, któreby nie były w równej mierze stosowane do polskich statków wożących emigrantów z jednego z portów Polskiego Obszaru Celnego względnie do wożonych przez nie emigrantów. Rząd Zjednoczonego Królestwa zobowiązuje się, że statki polskie dopuszczone prawnie do przewozu emigrantów Zjednoczonego Królestwa, oraz wożeni przez nie emigranci, również nie będą poddawani ze strony Rządu Zjednoczonego Królestwa, jego urzędników i agentów, żadnemu warunkowi, ani ograniczeniu, któreby nie były w równej mierze stosowane do statków brytyjskich, względnie do wożonych przez nie emigrantów.
7.
Brytyjskie spółki żeglugowe i polskie spółki żeglugowe stosujące się do ustawodawstwa i zarządzeń każdego z obydwóch krajów w zakresie przewożenia emigrantów, będą traktowane przez Rząd Polski, względnie Rząd Zjednoczonego Królestwa, z możliwie największą życzliwością.
8.
Wyrażenie "emigrant" oznacza dla celów niniejszego artykułu zależnie od wypadku: każdego podróżnego, który podlega przepisom polskiego Ustawodawstwa Emigracyjnego oraz odnośnych rozporządzeń, wzglądnie każdego podróżnego, który jest pasażerem okrętowym jako "steerage passenger" w zrozumieniu ustaw "United Kingdom Merchant Shipping Acts."
1.
Istnieje porozumienie co do tego, że wyrażenie "Polski Obszar Celny" oznacza w niniejszej umowie obszar obejmujący terytorjum Państwa Polskiego i terytorjum Wolnego Miasta Gdańska.
2.
Istnieje porozumienie co do tego, że wyrażenie "kraj obcy", używane w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa lub jakiegokolwiek z obszarów, wzmiankowanych w art. 9, oznacza w niniejszej umowie kraj nie będący obszarem pod władzą Jego Królewskiej Mości Króla Wielkiej Brytanji, Irlandji i Brytyjskich Dominjów Zamorskich, Cesarza Indyj, lub nie będący pod zwierzchnością, pod protektoratem lub pod mandatem Jego Królewskiej Mości; zaś wyrażenie "przywozy z zagranicy" oznacza przywozy z obcych krajów, określonych w powyższy sposób.

Rząd Polski, któremu powierzone zostało prowadzenie spraw zewnętrznych Wolnego Miasta Gdańska, zgodnie z artykułem 104 Traktatu Wersalskiego i z artykułami 2 i 6 Konwencji Paryskiej z dnia 9 listopada 1920 r., zawartej przez Polskę i Wolne Miasto Gdańsk, zastrzega sobie prawo oświadczenia kiedykolwiek w ciągu ważności niniejszej umowy, że Wolne Miasto Gdańsk jest stroną kontraktującą w niniejszej umowie i że bierze na siebie obowiązki oraz nabywa prawa z niej wypływające.

Zastrzeżenie to nie dotyczy tych postanowień niniejszej umowy, które Rzecząpospolita Polska odnośnie do Wolnego Miasta Gdańska zawarła zgodnie z przysługującemi jej traktatowo prawami.

1.
Żadne postanowienie niniejszej umowy nie narusza praw ani zobowiązań, wynikających z traktatu handlowego i nawigacyjnego, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.
2.
Istnieje jednakże zgoda co do tego, że wypowiedzenie przewidziane w ust. (1) art. 10 traktatu handlowego i nawigacyjnego, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r., nie będzie dokonane, dopóki umowa niniejsza pozostaje w mocy.
1.
Układające się Rządy wyrażają zgodę, aby wszelkie spory, które mogłyby powstać między niemi w przedmiocie właściwej wykładni czy też zastosowania któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, względnie traktatu handlowego i nawigacyjnego, o którym mowa w artykule 13, były kierowane do Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, chyba że w jakimś poszczególnym wypadku jeden z Układających się Rządów zażąda, aby spór poddany został Stałemu Trybunałowi Arbitrażowemu, zgodnie z postanowieniami konwecji podpisanej w Hadze dnia 18 października 1907 r. w sprawie pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych.
2.
W razie gdy spór będzie poddany Stałemu Trybunałowi Sprawiedliwości Międzynarodowej, Trybunał ten będzie proszony, w braku odmiennego porozumienia Układających się Rządów, o wydanie orzeczenia z zastosowaniem uproszczonego postępowania przewidzianego w artykule 29 statutu tego Trybunału.
3.
W razie gdy spór będzie poddany Stałemu Trybunałowi Arbitrażowemu, Trybunał ten będzie proszony, w braku odmiennego porozumienia Układających się Rządów, o zastosowanie artykułów 86-90 wspomnianej w ust. 1 konwencji o arbitrażu w drodze postępowania uproszczonego, oraz Trybunał ten będzie upoważniony, zgodnie z artykułem 53 tej konwencji, do załatwienia kompromisu.
1.
Umowa niniejsza będzie ratyfikowana, a dokumenty ratyfikacyjne będą wymienione w Warszawie możliwie najrychlej.
2.
Umowa niniejsza wejdzie w życie w 21 dni po dacie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 1936 r., bez uszczerbku dla postanowień następnego ustępu. Gdyby żaden z Rządów podpisujących umowę niezgłosił na 6 miesięcy przed wyżej wymienionym terminem zamiaru pozbawienia jej mocy, będzie ona nadal obowiązywała w ciągu 6 miesięcy od chwili zgłoszenia takiego zamiaru.
3.
Gdyby skutkiem zarządzeń wprowadzonych przez Rząd Zjednoczonego Królestwa ilość towarów przywożonych z Polskiego Obszaru Celnego została zmniejszona w takiej mierze, któraby usprawiedliwiała, zdaniem Rządu Polskiego, odpowiednie zmniejszenie przywozu do Polskiego Obszaru Celnego towarów wytworzonych lub przetworzonych w Zjednoczonem Królestwie, względnie na obszarach wspomnianych w ust. (2) art. 1, wówczas na żądanie Rządu Polskiego złożone w każdym czasie, lecz nie wcześniej, niż w ciągu ostatnich dwóch miesięcy roku 1935, rozpoczną się niezwłocznie rokowania celem rozpatrzenia tego stanu rzeczy. Gdyby obydwa Układające się Rządy nie mogły osiągnąć porozumienia w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania przez Rząd Zjednoczonego Królestwa takiego żądania, wówczas, w drodze wyjątku od postanowień ust. (2), Rząd Polski będzie mógł w ciągu miesiąca po ukończeniu powyższego okresu oświadczyć Rządowi Zjednoczonego Królestwa swój zamiar pozbawienia niniejszej umowy mocy i umowa ta przestanie obowiązywać w miesiąc po otrzymaniu takiego oświadczenia.
4.
Wygaśnięcie niniejszej umowy dotyczy całego Polskiego Obszaru Celnego.

Na dowód powyższego niżej podpisani należycie do tego upoważnieni podpisali niniejszą umowę i zaopatrzyli ją swemi pieczęciami.

Sporządzono w Londynie, dnia 27 lutego 1935 r. w dwóch egzemplarzach: w języku polskim i angielskim, przyczem oba teksty są jednakowo obowiązujące.

LISTA PIERWSZA.

(pominięta)

LISTA DRUGA.

(pominięta)

LISTA TRZECIA.

(pominięta)

PROTOKÓŁ.

W chwili podpisania w dniu dzisiejszym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji umowy dotyczącej wzajemnych obrotów handlowych, niżej podpisani należycie do tego upoważnieni oświadczają, że uzgodnili postanowienia zawarte w niniejszym protokóle, który stanowi z wyżej wymienioną umową niepodzielną całość.

1. Jednocześnie z rokowaniami handlowemi, które doprowadziły do zawarcia umowy, pewne organizacje eksporterów w Zjednoczonem Królestwie oraz importerów w Polsce wszczęły wspólną akcję, celem lepszego zaznajomienia się z warunkami, jakie istnieją w każdym z tych krajów, oraz usunięcia przeszkód w rozwoju przywozu ze Zjednoczonego Królestwa do Polski. Akcja ta doprowadziła do zawarcia układów i porozumień, przewidujących dalszą współpracę w celu zapewnienia pełniejszego wykorzystania możliwości handlowych zarówno w Zjednoczonem Królestwie jak i w Polsce.

2. Zgodnie z intencją wyrażoną we wstępie do niniejszej umowy, Układające się Rządy przyjmują do wiadomości sprawozdania, przedłożone przez zainteresowane strony obydwu krajów w przedmiocie wspomnianych wyżej układów i porozumień, oraz wyrażają obopólne życzenie, aby te układy i porozumienia dopomogły w możliwie najszerszej mierze do osiągnięcia celów umowy.

1. W związku z art. 7 niniejszej umowy, Rząd Zjednoczonego Królestwa oświadcza, że gdyby okazało się, iż z uwagi na niedawny rozwój handlu wywozowego Polskiego Obszaru Celnego lub też dla innych czasowych przyczyn działających w poszczególnych latach, przydział na podstawie statystyki nie odpowiada rzeczywistej pozycji jakiejkolwiek gałęzi wytwórczości rolniczej Polskiego Obszaru Celnego na rynku Zjednoczonego Królestwa, Rząd ten dołoży wszelkich starań, aby zapewnić należyte uwzględnienie wspomnianej okoliczności.

2. Rząd Zjednoczonego Królestwa ma nadzieję, że wszelka reglamentacja przywozu wytworów rolniczych do Zjednoczonego Królestwa, która okazałaby się konieczna, da się przeprowadzić w drodze dobrowolnej współpracy między Rządem Zjednoczonego Królestwa z jednej strony a rządami krajów dostarczających tych wytworów do Zjednoczonego Królestwa z drugiej strony. Rząd Zjednoczonego Królestwa dołoży ze swej strony starań celem zapewnienia, aby każda reglamentacja stosowana do wytworów rolniczych przywożonych z Polskiego Obszaru Celnego do Zjednoczonego Królestwa dokonywana była w powyżej wspomniany sposób; a ponadto w każdej dyskusji, jakaby miała miejsce z obcemi krajami dostarczającemi tych wytworów, dyskusji mającej na celu nawiązanie dobrowolnej współpracy, Rząd Zjednoczonego Królestwa dołoży wszelkich starań, aby zapewnić należyte uwzględnienie szczególnego położenia handlu wywozowego wytworów rolniczych z Polskiego Obszaru Celnego wogóle, a to z uwagi na bardzo niedawny rozwój tego handlu.

1. Na czas obowiązywania postanowień: "The Importation of Plants Order" z roku 1933, "The Importation of Plants (Scotland) Order" z roku 1933, oraz "The Importation of Plants (Northern Ireland) Order" z roku 1933, dotyczących przywozu z Polskiego Obszaru Celnego do Anglji i Walji, Szkocji i Północnej Irlandji żywych roślin, oraz ich części przeznaczonych do sadzenia, jako też ziemniaków, Rząd Zjednoczonego Królestwa zobowiązuje się (a) uznawać, dla celów art. 4 i drugiej listy załączonej do tych rozporządzeń, zaświadczenia fitopatologiczne wystawiane z ramienia Rządu Polskiego względnie Senatu Wolnego Miasta Gdańska, skoro tylko umowa będzie stosowana na terytorjum Wolnego Miasta Gdańska, i (b) nie pobierać żadnych opłat w związku z badaniem, przewidzianem w art. 8 tych rozporządzeń.

2. Na wypadek wprowadzenia dalszych zakazów lub ograniczeń natury fitopatologicznej do przywozu z Polskiego Obszaru Celnego jakichkolwiek przedmiotów, do których odnoszą się te rozporządzenia, takie zakazy lub ograniczenia stosowane będą jednocześnie i w ten sam sposób do wytworów innych obcych krajów, co do których, z uwagi na wszystkie wchodzące w grę czynniki, istnieją podstawy do przypuszczenia, że zachodzi jednakowe niebezpieczeństwo zawleczenia zarazy (zaraz) lub choroby (chorób), którym zamierza się zapobiec.

1. Układające się Rządy w swem dążeniu (i) do ułatwienia przewozów towarów pomiędzy Polską i Zjednoczonem Królestwem, (ii) do popierania dobrej zgody pomiędzy linjami żeglugowemi polskiemi i brytyjskiemi, trudniącemi się przewozem tych towarów, oraz (iii) do zapewnienia słusznego podziału pomiędzy statkami odnośnych linij polskich i brytyjskich towarów przewożonych między obu krajami na ich statkach, zgodziły się ściśle współpracować w kierunku popierania tych zamierzeń.

2. Jednocześnie z rokowaniami, które doprowadziły do zawarcia niniejszej umowy, niektóre polskie linje i niektóre linje Zjednoczonego Królestwa, zatrudnione w przewozach morskich na krótkobieżnych szlakach pomiędzy obu krajami, omawiały poczynania, które należałoby niezwłocznie przedsięwziąć dla poparcia tych zamierzeń.

3. Układające się Rządy przyjmują do wiadomości wynik tych rozmów i wyrażają swe wspólne życzenie, aby porozumienie zawarte pomiędzy linjami w jak najszerszym zakresie przyczyniło się do osiągnięcia celów tej umowy.

W związku z ustępem 4 artykułu 10 umowy, Rząd Polski oświadcza, że aczkolwiek wyrażenie siła wyższa należy interpretować wogóle w znaczeniu, w jakiem jest użyte w Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu z roku 1929, to jednak mając na względzie swój zamiar traktowania brytyjskich spółek żeglugowych z możliwie największą przychylnością zgodnie z ustępem 7 tego artykułu, nie będzie interpretował tego wyrażenia rygorystycznie przy rozpatrywaniu podań zainteresowanych brytyjskich spółek żeglugowych o skierowanie emigrantów drogą lądową do portów poza Polskim Obszarem Celnym, w tych wypadkach gdy będzie przeświadczony, że dopuszczone do przewozu emigrantów brytyjskich spółki żeglugowe, mimo swych usiłowań przeprowadzenia zasady stwierdzonej w ustępie 1 artykułu 10, znalazły się na łasce okoliczności, którym nie mogły ani zapobiec, ani też ich przewidzieć.

Uwagi do pierwszej listy układu:

Do poz. 97 p. 2. - Do tej pozycji i punktu należą: Paralacs, Bedesol H - żywice sztuczne do fabrykacji lakierów i pokostów.

Do poz. 101 - Do tej pozycji należy: Tackol - olej mineralny i żywiczny w mieszaninie z żywicami sztucznemi lub kumaronowemi.

Do poz. 117 p. 1 z uwagi 1. - Stawki celne na śledzie solone, których 10 kg zawiera powyżej 60 do 150 sztuk, nie będą wyższe o więcej niż 50% od stawek celnych na śledzie solone, których 10 kg zawiera 60 sztuk i mniej.

Do poz. 214. - Do tej pozycji należą:

Perminal KB - mieszanina sulfurowanego tranu, oleju roślinnego i sody gryzącej.

Perminal DF - mieszanina soli metalowych wyższych kwasów tłuszczowych z olejem sosnowym i olejem fermentacyjnym.

Whitcol SER - mieszanina sulfurowanego oleju z olejem mineralnym.

Astol - mieszanina sulfurowanego oleju roślinnego z chlorkiem węglowodoru.

Do poz. 277. - Jeżeli Polska udzieli dalej idącą zniżkę celną jakiemukolwiek trzeciemu państwu na koniak i armaniak (z poz. 278), zniżka ta będzie natychmiast stosowana również do whisky.

Do poz. 426. - Do tej pozycji należy:

Lissatan - syntetyczny garbnik - produkt kondensacji sulfurowanego cyklicznego aromatycznego związku z formaliną.

Do poz. 486. - Przez acetocelulozę należy rozumieć produkt rozposzczalny w acetonie.

Do poz. 497, pp. 3 a, b; 4 a, b. - Jeżeli Polska udzieli zniżkę celną jakiemukolwiek trzeciemu państwu na skóry twarde wyprawione na podeszwy, brandzle, zniżka ta będzie natychmiast stosowana również do skór twardych, wyprawionych na pasy.

Do poz. 592 z p. 1, p. 2, uwagi 1 i 2 do poz. 594, poz. 595 pp. 1, 2, 3. - Domieszka do 1% wełny owczej nie wpływa na taryfikację artykułów wymienionych w tych pozycjach.

Do poz. 620 p. 1 z a. - Zawartość jednej lub paru nitek kolorowych w taśmach surowych, bielonych, przeznaczonych dla celów technicznych, nie wpływa na taryfikację.

Do poz. 721 p. 2. - Do tej pozycji i punktu należy: Vulcatac - namiastka kauczuku wytworzona z polimeryzowanego oleju lnianego.

Do poz. 1011 z p. 1. - Przez zamki cylindrowe rozumie się zamki złożone z oprawy żeliwnej lub stalowej, z klamry do szczepiania z bębenkiem mosiężnym i rozetką oraz z kluczy mosiążnych.

Do poz. 1018 p. 7. - Do tej pozycji i punktu należą również maszynki do strzyżenia z trzonami z metalu lanego.

Do poz. 994 z p. 2 i z p. 3, z poz. 1035, poz. 1084 z p. 8, poz. 1085 p. 8, z p. 9 i z p. 10 b III, z poz. 1099, z poz. 1131, poz. 1145 pp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. - Firmy będące generalnymi przedstawicielstwami na Polskim Obszarze Celnym przedsiębiorstw Zjednoczonego Królestwa produkujących samochody, motocykle i ciągówki, będą mogły otrzymywać za pozwoleniem Ministra Skarbu ulgi celne przewidziane na części zamienne, wyrabiane w Zjednoczonem Królestwie i stamtąd przywożone, dla towarów objętych poz. 1136 p. 1 a, p. 2 a, p. 4 a i uwagą, poz. 1137 p. 1 i uwagą, uwagą do poz. 1138 p. 1 poz. 1141, poz. 1143, poz. 1144.

Ulgi te będą udzielane na podstawie następujących wytycznych:

1. Ulgi celne na części zamienne stosowane będą tylko do części przeznaczonych do wymiany części zużytych na nowe w gotowych samochodach, ciągówkach i motocyklach, wyprodukowanych w Zjednoczonem Królestwie i będących w użyciu na Polskim Obszarze Celnym.

2. Podania o ulgi celne składane będą do Ministerstwa Skarbu za pośrednictwem ustalonych przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu organizacyj kupców i przemysłowców samochodowych na Polskim Obszarze Celnym.

3. Ministerstwo Przemysłu i Handlu ustali, na wniosek zgłoszony przez organizacje wymienione w p. 2, ilość części zamiennych na odpowiednio przyjętą ilość samochodów, motocykli i ciągówek, na podstawie przeciętnej rocznej zużywalności tychże części.

4. Ulgi celne na części zamienne samochodów, motocykli i ciągówek będą udzielane na ilości odpowiadające zapotrzebowaniu na okres półroczny, zgodnie z kluczem ustalonym w p. 3.

W celu umożliwienia wyżej wymienionym firmom utrzymywania niezbędnego zapasu części zamiennych samochodów, motocykli i ciągówek będą mogły one otrzymywać ponadto ulgi celne na części zamienne w wysokości 10% w stosunku do rocznego ustalonego zapotrzebowania.

Do poz. 1148. - Według tej pozycji clą się wszelkie pompki rowerowe wykonane z metali nieszlachetnych, z materiałów pospolitych.

Do grup 63, 66, 67, 68, 69 i 73. - Maszyny, aparaty i części objęte temi grupami, a niewyrabiane na Polskim Obszarze Celnym, będą clone pod warunkami, które zostaną ustalone, według stawek celnych, które nie będą wyższe ponad 20% cła autonomicznego, przewidzianego w drugiej kolumnie obowiązującej taryfy celnej, z wyjątkiem włókienniczych maszyn, aparatów i części dla których stawki celne nie będą wyższe, aniżeli 10% cła autonomicznego przewidzianego w drugiej kolumnie obowiązującej taryfy celnej.

Przywóz żywych gęsi z Polskiego Obszaru Celnego do Wielkiej Brytanji będzie dozwolony pod następującemi warunkami, które są ustanowione jako zabezpieczenie przed zawleczeniem choroby:

a) Gęsi będą wyładowywane w porcie i miejscu, wyznaczonem w specjalnem rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rybołówstwa jako stacja kwarantanny, a to w celu zatrzymania i odosobnienia tamże na okres pełnych 7 dni; przyczem zastrzega się, że w razie stwierdzenia u którejkolwiek gęsi wypadku pomoru lub cholery drobiu, wszystkie gęsi znajdujące się wówczas na kwarantannie będą wybite na zarządzenie tego Ministerstwa bez odszkodowania. Lub alternatywnie -

b) Gęsi będą wyładowywane w wyznaczonym porcie na mocy uprzednio uzyskanego pozwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa i przewożone stamtąd za pośrednictwem postronnego agenta przewozowego, uznanego i zatwierdzonego przez to Ministerstwo, do wyznaczonej tuczarni, gdzie ptactwo będzie zatrzymywane w zabudowaniach do czasu uboju i wypatroszenia. Warunki ustanawiane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa dla takich wypadków mogą obejmować zakaz przewożenia dla innych celów, niż zniszczenie, padłegłego ptactwa, dotkniętego chorobą lub podejrzanego o chorobę.

Powyższe alternatywne sposoby nadzoru stosowane będą do przywozu dużych przesyłek gęsi w obrocie handlowym i nie będą wykluczały możności przyznawania specjalnych wyjątków dla drobnych przesyłek ptactwa specjalnych ras dla celów hodowlanych.

Przywóz żywych gęsi z Polskiego Obszaru Celnego do Północnej Irlandji podlegać będzie postanowieniom "Poultry Diseases Act (Northern Ireland)" z roku 1932.

Sporządzono w Londynie w dwóch egzemplarzach: w języku polskim i angielskim, przyczem oba teksty są jednakowo obowiązujące, dnia 27 lutego 1935 roku.

Zaznajomiwszy się z powyższą umową handlową i jej załącznikami, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i każde z zawartych w nich postanowień; oświadczamy, że są one przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 27 kwietnia 1935 r.

* Z dniem 19 lutego 1937 r. niniejsza umowa została uzupełniona Porozumieniem w formie wymiany not o zmianie tekstu polskiego listy pierwszej załączonej do umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r. Warszawa.1937.01.30 (Dz.U.37.13.91).

Z dniem 20 sierpnia 1937 r. niniejsza umowa została uzupełniona Porozumieniem w formie not, dotyczącym zniżek celnych na pewne artykuły chemiczne, podpisanym w Warszawie dnia 31 lipca 1937 (Dz.U.37.67.508).

Z dniem 20 października 1937 r. niniejsza umowa została uzupełniona Porozumieniem dotyczącym zmiany umowy handlowej z dnia 27 lutego 1935 r., podpisanym w Warszawie dnia 30 września 1937 (Dz.U.37.78.570).

Z dniem 10 lipca 1938 r. niniejsza umowa została uzupełniona Porozumieniem dotyczącym clenia pewnych wyrobów chemicznych, podpisanym w Warszawie dnia 15 czerwca 1938 (Dz.U.37.48.381).

Z dniem 6 marca 1939 r. niniejsza umowa została uzupełniona Porozumieniem dotyczącym clenia pewnych wyrobów chemicznych, podpisanym w Warszawie dnia 9 marca 1939 (Dz.U.39.19.127).