Utworzenie Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.25.148

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 czerwca 1974 r.
w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Stalowej Woli i Wydziału Zamiejscowego tego Sądu w Nisku.

Na podstawie art. 5 § 1 i § 3 oraz art. 6 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55 i z 1969 r. Nr 13, poz. 98) i art. 16 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 i z 1965 r. Nr 15, poz. 113) zarządza się, co następuje:
Tworzy się w województwie rzeszowskim Sąd Powiatowy w Stalowej Woli dla obszaru powiatu stalowo-wolskiego i Wydział Zamiejscowy w Nisku Sądu Powiatowego w Stalowej Woli dla obszarów miast Nisko i Rudnik oraz gmin: Jeżowe, Kamień i Rudnik.
Powierza się Sądowi Powiatowemu w Rzeszowie prowadzenie rejestrów handlowych i innych dla okręgu Sądu Powiatowego w Stalowej Woli.
Znosi się w województwie rzeszowskim Sąd Powiatowy w Nisku i Wydział Zamiejscowy w Rozwadowie Sądu Powiatowego w Tarnobrzegu.
Wprowadza się następujące zmiany:
1)
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie właściwości sądów dla nieletnich (Dz. U. Nr 13, poz. 94):
a)
w § 1 ust. 14 pkt 10 wyrazy "dla okręgów Sądów Powiatowych w Tarnobrzegu i Nisku" zastępuje się wyrazami "dla okręgu tego Sądu",
b)
w § 1 ust. 14 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"Wydział dla Nieletnich Sądu Powiatowego w Stalowej Woli dla okręgu tego Sądu",

2)
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1973 r. w sprawie ustalania sądów powiatowych właściwych do rozpoznawania spraw o rozwód (Dz. U. Nr 13, poz. 95):
a)
w § 1 ust. 14 pkt 10 wyrazy "dla okręgów Sądów Powiatowych w Tarnobrzegu i Nisku" zastępuje się wyrazami "dla okręgu tego Sądu",
b)
w § 1 ust. 14 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) Sąd Powiatowy w Stalowej Woli dla okręgu tego Sądu".

Tracą moc:
1)
§ 1 i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496), w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Nisku i Wydziału Zamiejscowego w Rozwadowie Sądu Powiatowego w Tarnobrzegu,
2)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1953 r. w sprawie obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Nisku (Dz. U. Nr 40, poz. 175),
3)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1957 r. w sprawie zmiany obszarów właściwości Sądu Powiatowego w Nisku i Wydziału Zamiejscowego w Rozwadowie Sądu Powiatowego w Tarnobrzegu (Dz. U. Nr 39, poz. 178).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.