Ustrój władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.12.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1951 r.

DEKRET
z dnia 11 kwietnia 1945 r.
o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych. *

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Naczelne kierownictwo i nadzór nad administracją skarbową należy do Ministra Skarbu.

Organami administracji skarbowej są:

1)
izby skarbowe, komisje odwoławcze przy izbach skarbowych oraz dyrekcje ceł - jako władze II instancji;
2)
podporządkowane:
a)
izbom skarbowym - urzędy skarbowe, urzędy rewizyjne oraz urzędy akcyzowe,
b)
dyrekcjom ceł - urzędy celne - jako władze I instancji;
3)
a)  2 (uchylona),
b)
kontrola akcyzowa,
c)
organa, powołane do ochrony granicy celnej - jako organa wykonawcze władz skarbowych.

Organizację, zakres działania, granice okręgów oraz siedziby organów, wymienionych w art. 2, określi Minister Skarbu w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem w składzie komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych udziału czynnika społecznego.

Minister Skarbu w porozumieniu z właściwymi ministrami może poruczać organom skarbowym, wymienionym w art. 2, także czynności urzędowe, należące do zakresu działania innych władz państwowych.

Minister Skarbu może uprawnienia przysługujące mu na podstawie przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) przenosić w drodze rozporządzenia na dyrekcje ceł lub urzędy celne.

Minister Skarbu w porozumieniu z właściwymi ministrami może powierzać czynności organów wykonawczych władz skarbowych organom innych władz państwowych.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie przepisy, normujące odmiennie przedmiot niniejszego dekretu w szczególności:

1)
ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzędów skarbowych w brzmieniu obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 12 października 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 499),
2)
art. 6 ust. 3 i 4 oraz art. 7 i 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610).
* Z dniem 10 lutego 1951 r. nin. ustawa traci moc w części uregulowanej przez ustawę z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz.U.50.10.101), w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1951 r. w sprawie organizacji i zakresu działania organów kontroli i rewizji finansowej (Dz.U.51.8.61).
1 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. (Dz.U.46.34.209) zmieniającego nin. dekret z dniem 2 sierpnia 1946 r.
2 Art. 2 pkt 3 lit. a) uchylona przez art. 3 ustawy z dnia 26 maja 1951 r. o likwidacji ochrony skarbowej (Dz.U.51.31.243) z dniem 1 maja 1951 r.
3 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. (Dz.U.46.34.209) zmieniającego nin. dekret z dniem 2 sierpnia 1946 r.
4 Art. 4:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. (Dz.U.46.34.209) zmieniającego nin. dekret z dniem 2 sierpnia 1946 r.

- zmieniony w związku z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1947 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.47.24.95) w art. 1 pkt 3 dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. (Dz.U.46.34.209).