Utworzenie podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S.A. w Chrzanowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.71.478

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 lipca 1939 r.
o utworzeniu podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S. A. w Chrzanowie.

Na podstawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządzam, co następuje:
1.
W okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach tworzy się w siedzibie przedsiębiorstwa "Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce S. A. w Chrzanowie" podurząd celny pod nazwą "Podurząd Celny w Chrzanowie - Fablok".
2.
Urzędem macierzystym tego podurzędu jest urząd celny w Katowicach.
Do zakresu działania utworzonego w myśl § 1 podurzędu należy odprawa celna przywozowa gotowych części samochodowych i podwozi samochodowych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.