Ustalenie taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych w walucie złotowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.37.397

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 15 kwietnia 1924 r.
w sprawie ustalenia taryf pocztowych, telegraficznych i telefonicznych w walucie złotowej.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44 poz. 310) oraz na zasadzie art. 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolite; Polskiej z dnia 14 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. № 34 poz. 351) zarządza się co następuje:
Wszelkie opłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne ustala się w walucie zlotowej (złoty i grosze).
Opłaty podane w załączonej taryfie w złotych i groszach pobiera się bądź to znaczkami pocztowemi, opiewającemi na złote wzgl. grosze, bądź to w gotówce w walucie zlotowej a do czasu zupełnego wycofania z obiegu waluty markowej i w tejże walucie. Przewidziane w § 10 niniejszego rozporządzenia na miesiąc maj dotychczasowe opłaty jednostkowe należy przy przerachowaniu na złote i grosze wzgl. marki polskie pobierać według równoważnika: 1 jednostka taryfowa = 1 grosz - 13.000 mk.
Wszelkie opłaty telefoniczne dla obrotu zagranicznego podane w odnośnej taryfie we frankach i centymach złotych przelicza się na walutę złotową według każdocześnie obowiązującej równowartości złotego polskiego do franka złotegoy.
Najwyższa kwota podanej wartości przy listach wartościowych i paczkach wynosi 1.000 złotych.
Dopuszcza się przekazy pocztowe i telegraficzne do kwoty 1.000 złotych na jeden przekaz, jak również obciążenie pobraniem przesyłki listowej, listu wartościowego lub paczki do 1.000 złotych.

Uznaniu poszczególnych Dyrekcji P. i T. pozostawia się rozszerzenie granic doręczania odbiorcom do domów kwot przekazów pocztowych i czekowych P. K. O. tudzież listów wartościowych z podaną wartością do 1.000 złotych w miejscowym i do 100 -/lutych W zamiejscowym okręgu doręczeń.

Odszkodowanie za zaginione przesyłki polecona w obrocie wewnętrznym wynosi 10 złotych.
Odszkodowanie za paczki bez podanej wartości w razie zaginięcia, ubytku lub uszkodzenia zawartości paczki wypłaca się według zwyczajnej wartości; jaką zaginione, brakujące lub uszkodzone przedmioty posiadały w chwili i w miejscu nadania, nie może jednak przekraczać 1 zł. 50 gr. za kilogram wagi brutto, przyczem część kilograma liczy się za cały kilogram.

Postanowienia §§ 6 i 7 mają zastosowanie przy przyznaniu odszkodawań za przesyłki nadane po dniu 50 kwietnia 1914 r.

Wartość franka złotego dla opłat za przesyłki listowe zagraniczne odpowiada 60 groszom. Najwyższa kwota odszkodowania za polecone przesyłki listowe do zagranicy wynosi 30 złotych.

Za każdy międzynarodowy kupon na odpowiedź należy wydawać znaczki pocztowe odpowiadające wartości.

a)30groszyzakuponnowywartości25cent.
b)15"""stary"25"
Za telegramy nadawane telefonem i rozmowy międzymiastowe prowadzone z aparatów abonenta płatne idolu nie pobiera się zasadniczo ani kaucji, ani zaliczki. O ile jednak zachodzi uzasadnione podejrzenie, że abonenci nie wyrównają w terminie przedłożonych im rachunków natenczas mogą być od takich abonentów pobierane zaliczki na poczet powyższych należności.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 1 maja 1924 r. z wyjątkiem opłat przewidzianych w taryfie pocztowej pod poz. 8 (czasopisma) i taryfie telefonicznej pod § 16 (abonament telefoniczny), które obowiązują dopiero od 1 czerwca 1924 r. Równocześnie zezwala się na stosowanie niniejszego rozporządzenia w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą swą ważność wszystkie dotychczasowe sprzeczne z niniejszem rozporządzenia z wyjątkiem rozporządzeń, dotyczących norm i wymiarów odszkodowań ta przesyłki pocztowe nadane do 30 kwietnia 1924 r. włącznie.

ZAŁĄCZNIK  2

TARYFA POCZTOWA

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 § 3 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1926 r. (Dz.U.26.40.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 maja 1926 r.
2 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 maja 1924 r. w przedmiocie podwyższenia niektórych opłat pocztowych obrotu wewnętrznego. (Dz.U.24.47.483) z dniem 1 czerwca 1924 r.

- zmieniony przez § 9 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1924 r. w sprawie należytości budowlanych uiszczane przez abonentów państwowych sieci telefonicznych nowozgłaszających się, zmieniających lokale lub cesjonarjuszy. (Dz.U.24.109.984) z dniem 1 stycznia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1924 r. w sprawie zmiany niektórych opłat pocztowych w obrocie wewnętrznym. (Dz.U.24.113.1009) z dniem 1 stycznia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1925 r. w sprawie zmiany opłaty pocztowej za listy zwykłe w obrocie między Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem. (Dz.U.25.17.119) z dniem 19 lutego 1925 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 26 lutego 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i telegraficznej (Dz.U.25.26.188) z dniem 15 marca 1925 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 26 lutego 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i telegraficznej (Dz.U.25.26.188) z dniem 5 czerwca 1925 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 26 lutego 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i telegraficznej (Dz.U.25.26.188) z dniem 1 sierpnia 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1925 r. (Dz.U.25.118.852) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1925 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.