Ustalenie liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Cieszynie, Katowicach, Lwowie, Łucku, Piotrkowie i Samborze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.95.644

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 listopada 1938 r.
w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Cieszynie, Katowicach, Lwowie, Łucku, Piotrkowie i Samborze.

Na podstawie art. 5 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863) zarządzam co następuje:
Zwiększa się liczbę sędziów śledczych w Sądzie Okręgowym w Cieszynie do dwóch.
Zwiększa się liczbę sędziów śledczych w Sądzie Okręgowym w Katowicach do czterech.
Przenosi się siedzibę jednego sędziego śledczego ze Lwowa do Sokala.
Znosi się stanowiska sędziego śledczego w Horochowie.
Przenosi się siedzibę jednego sędziego śledczego z Piotrkowa do Tomaszowa Mazowieckiego.
Przenosi się siedzibę jednego sędziego śledczego z Sambora do Drohobycza.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.