Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.196 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.
Art.  2. 

Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy:

1) kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych;
2) przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych;
2a) formowanie, przeformowywanie i rozformowywanie jednostek wojskowych oraz nadawanie im etatów;
3) realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony Państwa i koordynowanie realizacji wynikających z nich zadań;
4) sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne podmioty;
5) sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony;
6) kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony;
6a) ogólna koordynacja działań w zakresie ochrony informacji niejawnych w dziale obrony narodowej;
7) określanie celów, kierunków i zadań szkolnictwa wojskowego;
8) kierowanie sprawami kadrowymi Sił Zbrojnych;
9) kierowanie wykonywaniem obowiązku służby wojskowej, wychowywaniem żołnierzy oraz sprawami zaspokajania ich potrzeb socjalno-bytowych;
10) kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych;
11) kierowanie sprawami pracowniczymi w resorcie obrony narodowej;
12) realizowanie decyzji Rady Ministrów w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych;
13) zawieranie umów międzynarodowych wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi;
14) tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą;
15) utrzymywanie kontaktów z resortami obrony innych państw oraz z wojskowymi organizacjami międzynarodowymi;
15a) realizowanie celów oraz zobowiązań sojuszniczych wynikających z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), zwanym dalej "Programem NSIP";
16) kierowanie gospodarką finansową resortu obrony narodowej;
17) reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także wykonywanie określonych w ustawach czynności w stosunku do państwowych jednostek budżetowych i form gospodarki pozabudżetowej, działających w resorcie obrony narodowej;
18) kierowanie działalnością gospodarczą w Siłach Zbrojnych;
19) (uchylony);
20) wykonywanie czynności określonych w ustawach w stosunku do szkół wojskowych, wojskowych jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw państwowych, dla których jest organem założycielskim, wojskowych zakładów opieki zdrowotnej, agencji i fundacji;
21) kierowanie terenowymi organami wykonawczymi w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej;
22) współdziałanie z innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi;
22a) zawieranie i obsługa umów offsetowych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2031 oraz z 2018 r. poz. 1669);
23) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów.