Ulgi przy sporządzaniu bilansów przez zakłady ubezpieczeń podlegające nadzorowi Ministra Skarbu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.43.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 kwietnia 1932 r.
o ulgach przy sporządzaniu bilansów przez zakłady ubezpieczeń podlegające nadzorowi Ministra Skarbu.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o tymczasowem stosowaniu wyjątkowych zasad bilansowania (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 226) zarządzam co następuje:
Jeżeli przeciętne kursy giełdowe papierów wartościowych z ostatniego miesiąca przed dniem bilansowym roku sprawozdawczego są niższe od ich wartości bilansowej z roku ubiegłego, a papierów wartościowych, nabytych w roku sprawozdawczym - są niższe od ich ceny nabycia, zakład ubezpieczeń może wyrównać powstałe stąd różnice w drodze równomiernego podwyższenia w bilansie wartości tych papierów.

Jeżeli notowań giełdowych dla niektórych papierów wartościowych w ostatnim miesiącu przed dniem bilansowym nie było albo, jeżeli liczba dni, w których notowania giełdowe były dokonane, nie wynosi co najmniej pięciu, wówczas kurs tych papierów wartościowych ustalony zostanie przez Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń.

Do papierów wartościowych, do których mogą być stosowane postanowienia przewidziane w poprzednich ustępach zalicza się:

a)
papiery emitowane albo gwarantowane przez Państwo,
b)
listy zastawne krajowych instytucyj kredytu długoterminowego, posiadające bezpieczeństwo prawne,
c)
emitowane przez związki samorządowe obligacje, posiadające bezpieczeństwo prawne.
Różnica podlegająca wyrównaniu w myśl poprzedniego paragrafu nie może przekraczać;

w krajowych spółkach akcyjnych ubezpieczeniowych - połowy wpłaconego kapitału akcyjnego i innych kapitałów rezerwowych, przeznaczonych na pokrycie strat;

w krajowych towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych oraz publicznych zakładach ubezpieczeń - dziesięciu od stu zbioru składek za rok sprawozdawczy;

w zagranicznych zakładach ubezpieczeń - połowy złożonej kaucji.

Nadto różnica kursu na papierach wartościowych, wpisanych do rejestru lokat funduszu ubezpieczeniowego działu ubezpieczeń na życie, nie może przekraczać 1% ryzyko - kapitału, t. j. różnicy między sumą ubezpieczenia, a pełną matematyczną rezerwą składek.

W wypadkach, uzasadnionych ogólną sytuacją gospodarczą, Minister Skarbu będzie mógł uchylić w stosunku do wszystkich lub poszczególnych zakładów ubezpieczeń ograniczenie zawarte w ustępie poprzednim.

Kwoty przekraczające podane w § 2 normy winny być odpisane na straty.

Na straty odpisać należy pozatem straty kursowe na zrealizowanych papierach wartościowych, jak również straty kursowe na kursie walut obcych, na jakie opiewają papiery wartościowe.

Krajowe spółki akcyjne ubezpieczeniowe mogą korzystać z postanowień §§ 1 - 3 jedynie, gdy nie wypłacają akcjonarjuszom dywidendy.

Włoskie zakłady ubezpieczeń Assicurazioni Generali Trieste i Riunione Adriatica di Sicurta, o ile nie złożą kaucji, mogą korzystać z postanowień §§ 1 - 3 w granicach połowy kapitału przeznaczonego na wyłączną działalność w Państwie Polskiem, pod warunkiem lokowania tego kapitału w sposób, przewidziany dla kapitałów akcyjnych krajowych zakładów ubezpieczeń.

Zakłady ubezpieczeń mogą nie zaliczać do należności wątpliwych, przewidzianych w postanowieniach dotyczących zasad szacowania pozycyj bilansowych,-należności za nieopłacone polisy i kwity z roku sprawozdawczego, znajdujące się w końcu roku sprawozdawczego w centralnych zarządach zakładów ubezpieczeń lub w specjalnych biurach inkasowych, tworzonych przez zrzeszenia zakładów ubezpieczeń dla bezpośredniego inkasa.
Przepisy rozporządzenia niniejszego będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzaniu sprawozdań i zamknięć rachunkowych za 1931 r.
Niniejsze rozporządzenie traci moc prawną z terminem, który określony zostanie przez Radę Ministrów na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o tymczasowem stosowaniu wyjątkowych zasad bilansowania (Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 226).

Minister Skarbu może w drodze rozporządzenia zezwolić na stopniowe - w okresie lat pięciu od daty wygaśnięcia mocy obowiązywania niniejszego rozporządzenia - wyrównanie ewentualnych różnic kursowych na papierach wartościowych, wpisanych do rejestru lokat funduszu ubezpieczeniowego działu ubezpieczeń na życie.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.