§ 4. - Ulgi przy sporządzaniu bilansów przez zakłady ubezpieczeń podlegające nadzorowi Ministra Skarbu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.43.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 1932 r.
§  4.
Krajowe spółki akcyjne ubezpieczeniowe mogą korzystać z postanowień §§ 1 - 3 jedynie, gdy nie wypłacają akcjonarjuszom dywidendy.

Włoskie zakłady ubezpieczeń Assicurazioni Generali Trieste i Riunione Adriatica di Sicurta, o ile nie złożą kaucji, mogą korzystać z postanowień §§ 1 - 3 w granicach połowy kapitału przeznaczonego na wyłączną działalność w Państwie Polskiem, pod warunkiem lokowania tego kapitału w sposób, przewidziany dla kapitałów akcyjnych krajowych zakładów ubezpieczeń.