Tymczasowe stosowanie wyjątkowych zasad bilansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.25.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1932 r.

USTAWA
z dnia 18 marca 1932 r.
o tymczasowem stosowaniu wyjątkowych zasad bilansowania.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
(1)
Osoby prawne, obowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych, wszelkiego rodzaju instytucje kredytowe oraz domy bankowe mogą przy sporządzaniu bilansów, niezależnie od przepisów, obecnie w tym względzie obowiązujących, stosować ustalone niniejszą ustawą zasady wyjątkowe.
(2)
Ustawa niniejsza nie rozciąga się na spółki firmowe i firmowo-komandytowe, z wyjątkiem spółek takich, które prowadzą przedsiębiorstwa bankowe.

Papiery wartościowe, nabyte w latach, poprzedzających dany rok operacyjny, mogą być przyjęte do bilansu po cenie, przyjętej do bilansu roku poprzedniego; zaś papiery wartościowe, nabyte w ciągu danego roku operacyjnego, po cenie ich nabycia. Gdy chodzi o papiery, notowane na giełdzie, mogą być one przyjęte również i po cenie niższej, jednak nie niższej od przeciętnego kursu giełdowego z ostatniego miesiąca przed dniem zamknięcia bilansu.

Różnice kursowe, powstałe z przerachowania według zasad, dotychczas stosowanych, należności i zobowiązań w walutach obcych, nie spłaconych w ciągu danego roku operacyjnego, mogą być przeniesione w całości lub części na utworzony specjalnie na ten cel rachunek przejściowy różnic kursowych.

W przypadkach, wymienionych w art. 3, ewentualny zysk lub strata na rachunku przejściowym nie będzie przyjęta do podstawy wymiaru podatku dochodowego. W miarę rzeczywistej spłaty lub wygaśnięcia w inny sposób tych należności zobowiązań, podatek dochodowy będzie pobierany od faktycznie osiąganego zysku.

Upoważnia się Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu do wydawania w drodze rozporządzeń przepisów szczegółowych, dotyczących sposobu prowadzenia rachunków przejściowych (art. 3).

(1)
Postanowienia ustawy niniejszej nie mają zastosowania do zakładów ubezpieczeń, podlegających nadzorowi Ministra Skarbu.
(2)
Zakłady te w zakresie stosowania wyjątkowych zasad bilansowania będą obowiązywać postanowienia, które wyda Minister Skarbu.
(1)
Ustawa niniejsza ma zastosowanie do bilansów, zamykanych po dniu 30 czerwca 1931 r.
(2)
Termin, od którego bilanse winny być sporządzane według zwykłych zasad, oraz terminy przeniesienia na rachunki strat i zysków różnic kursowych z rachunków przejściowych (art. 3) określi Rada Ministrów drogą rozporządzenia, wydanego na wniosek Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Ustawa mniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.