Uchylenie zarządzenia pruskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1900 r. ustalającego wzór listów dłużnych (obligacyj) na okaziciela, wydawanych przez powiatowe związki komunalne i gminy miejskie oraz wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.5.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 30 grudnia 1927 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia pruskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1900 r. ustalającego wzór listów dłużnych (obligacyj) na okaziciela, wydawanych przez powiatowe związki komunalne i gminy miejskie oraz wiejskie.

Na zasadzie § 795 kodeksu cywilnego z dnia 18 sierpnia 1896 r. i art. 8 pruskiego zarządzenia wykonawczego z dnia 16 listopada 1899 r. oraz art. 36, 37, 42 i 77 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 747) zarządza się co następuje:
Uchyla się zarządzenie pruskich Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 31 stycznia 1900 r. ustalające nowy wzór listów dłużnych (obligacyj) na okaziciela, ogłoszone w Dzienniku Ministerialnym dla ogólnej administracji wewnętrznej z 1900 r. (str. 84 i nast.).
Do czasu ustalenia ogólnego wzoru dla obligacyj na okaziciela, emitowanych przez związki samorządowe, tekst takich obligacyj podlega każdorazowo zatwierdzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i będzie każdorazowo ogłaszany w "Monitorze Polskim" łącznie z zezwoleniem na wypuszczenie tych obligacyj zgodnie z § 795 kodeksu cywilnego z dnia 18 sierpnia 1896 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na obszarze mocy obowiązującej kodeksu cywilnego z dnia 18 sierpnia 1896 r.