Tymczasowe uregulowanie finansów komunalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.62.454 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.

USTAWA
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

PRZEPIS OGÓLNY.

(uchylony).

POSZCZEGÓLNE PODATKI.

Podatki od gruntów i budynków na obszarze gmin wiejskich.

(uchylony).

(uchylony).

Podatek od gruntów na obszarze miast.

(uchylony).

Podatek od kopalń.

(uchylony).

Podatek od budynków na obszarze miast.

(uchylony).

Podatek od lokali.

(uchylony).

Podatek od przemysłu i handlu.

(uchylony).

Podatek dochodowy.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Podatek od spożycia, zużycia względnie produkcji.

(uchylony).

(uchylony).

Podatek drogowy.

(uchylony).

Opłata od pism, tyczących się przeniesienia własności rzeczy nieruchomych.

(uchylony).

Podatek od zaprotestowanych weksli.

(uchylony).

(uchylony).

Podatek od spadków i darowizn.

(uchylony).

Podatek od plakatów i szyldów i podatek od anonsów.

(uchylony).

Podatek od publicznych zabaw, rozrywek i widowisk.

(uchylony).

Podatki od prawa polowania.

(uchylony).

Inne podatki.

(uchylony).

(uchylony).

UDZIAŁ SAMORZĄDU WOJEWÓDZKIEGO W ŹRÓDŁACH PODATKOWYCH ZWIĄZKÓW SAMORZĄDOWYCH.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

PODZIAŁ WPŁYWÓW Z PODATKÓW MIĘDZY WSPÓŁUPRAWNIONE ZWIĄZKI SAMORZĄDOWE.

(uchylony).

OPŁATY I SPECJALNE DOPŁATY.

OPŁATY.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

SPECJALNE DOPŁATY.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

INNE ŹRÓDŁA DOCHODOWE.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

WŁADZE NADZORCZE I ICH POSTĘPOWANIE.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

WYMIAR I POBÓR DANIN KOMUNALNYCH.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

1)
Kto w zamiarze uchylenia się od obowiązku płacenia danin komunalnych składa wobec właściwej władzy samorządowej nieprawdziwe lub niezupełne zeznania, albo w tym samym zamiarze odmawia odpowiedzi na określone pytania, albo usuwa przedmioty, podlegające daninom komunalnym, albo przedmiotów takich nie zgłasza do opodatkowania - podlega karze pieniężnej do wysokości 20-krotnej sumy daniny, utraconej lub na utratę narażonej.
2)
Kara nie uwalnia płatnika od obowiązku zapłacenia daniny.
3)
Współwinny podlega karze narówni ze sprawcą.

Kto wezwany w charakterze świadka albo znawcy, w zamiarze uwolnienia innej osoby od obowiązku płacenia danin komunalnych, wobec właściwej władzy samorządowej odmawia złożenia zeznania, lub składa fałszywe zeznanie - podlega karze pieniężnej do wysokości 1.037 zł 70 gr.

Kto, jako członek zarządu samorządowego, urzędnik lub funkcjonarjusz samorządowy, bez upaważnienia właściwej władzy ujawnia osobom niepowołanym okoliczności i dane, które doszły do jego wiadomości przy wykonywaniu czynności, wymienionych w art. 44, podlega karze aresztu, a w b. dzielnicy pruskiej - karze aresztu lub więzienia, na czas do trzech miesięcy i karze pieniężnej w wysokości do 1.037 zł 70 gr lub jednej z tych kar.

1)
Kary pieniężne za czyny, wymienione w art. 62 i 63, wymierza zarząd związku samorządowego.
2)
Do żądania strony rozpatrzenia sprawy w drodze sądowej ma zastosowanie art. 640 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r., zawierającego kodeks postępowania karnego (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 313) w brzmieniu obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 725).
3)
Kary pieniężne, nałożone na mocy art. 62 i 63, podlegają egzekucji narówni z daninami komunalnemi i wpływają do kasy związku samorządowego, uprawnionego do poboru daniny.
4)
Do orzeczenia w sprawach o czyny, wymienione w art. 64, są wyłącznie właściwe sądy grodzkie.

Karę pieniężną, wymierzoną na mocy art. 62, 63 lub 64, w razie niemożności ściągnięcia zamienia sąd grodzki na karę pozbawienia wolności na czas do 3 miesięcy.

1)
W uchwałach związków samorządowych mogą być przewidziane kary porządkowe do wysokości 345 zł 90 gr za wykroczenia przeciwko przepisom o wymiarze i poborze danin komunalnych oraz statutom i uchwałom podatkowym, opartym na tych przepisach.
2)
Uchwały takie (ustęp 1) podlegają zatwierdzeniu władz nadzorczych.
3)
Kary wymierza zarząd związku samorządowego.
4)
Do kar, nałożonych na podstawie niniejszego artykułu, mają zastosowanie przepisy, zawarte w ust. 2 i 3 art. 65.

PRZEPISY OGÓLNE.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

PRZEPISY KOŃCOWE.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

1 Art. 1 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
2 Art. 2 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
3 Art. 3 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
4 Art. 4 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
5 Art. 5 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
6 Art. 6 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
7 Art. 7 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
8 Art. 8 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
9 Art. 9 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
10 Art. 9a uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
11 Art. 9b uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
12 Art. 9c uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
13 Art. 9d uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
14 Art. 10 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
15 Art. 11 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
16 Art. 12 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
17 Art. 13 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
18 Art. 14 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
19 Art. 15 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
20 Art. 16 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
21 Art. 17 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
22 Art. 18 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
23 Art. 19 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
24 Art. 20 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
25 Art. 21 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
26 Art. 22 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
27 Art. 23 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
28 Art. 24 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
29 Art. 25 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
30 Art. 26 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
31 Art. 27 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
32 Art. 28 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
33 Art. 29 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
34 Art. 30 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
35 Art. 31 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
36 Art. 32 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
37 Art. 32a uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
38 Art. 32b uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
39 Art. 32c uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
40 Art. 33 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
41 Art. 34 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
42 Art. 35 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
43 Art. 36 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
44 Art. 37 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
45 Art. 38 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
46 Art. 39 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
47 Art. 40 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
48 Art. 41 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
49 Art. 42 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
50 Art. 43 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
51 Art. 44 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
52 Art. 45 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
53 Art. 46 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
54 Art. 47 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
55 Art. 48 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
56 Art. 49 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
57 Art. 50 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
58 Art. 51 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
59 Art. 52 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
60 Art. 53 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
61 Art. 54 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
62 Art. 55 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
63 Art. 56 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
64 Art. 57 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
65 Art. 58 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
66 Art. 59 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
67 Art. 60 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
68 Art. 61 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
69 Art. 68 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
70 Art. 69 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
71 Art. 70 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
72 Art. 71 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
73 Art. 72 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
74 Art. 73 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
75 Art. 74 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
76 Art. 75 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
77 Art. 76 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.
78 Art. 77 uchylony przez art. 32 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o finansach komunalnych (Dz.U.46.19.129) z dniem 1 stycznia 1946 r.