§ 2. - Uchylenie zarządzenia pruskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1900 r. ustalającego wzór listów dłużnych (obligacyj) na okaziciela, wydawanych przez powiatowe związki komunalne i gminy miejskie oraz wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.5.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1928 r.
§  2.
Do czasu ustalenia ogólnego wzoru dla obligacyj na okaziciela, emitowanych przez związki samorządowe, tekst takich obligacyj podlega każdorazowo zatwierdzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i będzie każdorazowo ogłaszany w "Monitorze Polskim" łącznie z zezwoleniem na wypuszczenie tych obligacyj zgodnie z § 795 kodeksu cywilnego z dnia 18 sierpnia 1896 r.