§ 1. - Uchylenie zarządzenia pruskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1900 r. ustalającego wzór listów dłużnych (obligacyj) na okaziciela, wydawanych przez powiatowe związki komunalne i gminy miejskie oraz wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.5.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1928 r.
§  1.
Uchyla się zarządzenie pruskich Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 31 stycznia 1900 r. ustalające nowy wzór listów dłużnych (obligacyj) na okaziciela, ogłoszone w Dzienniku Ministerialnym dla ogólnej administracji wewnętrznej z 1900 r. (str. 84 i nast.).