Ubieganie się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1308

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie ubiegania się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne

Na podstawie art. 47 ust. 2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące osobie posiadającej status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726), zwanej dalej "ustawą", w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa oraz osobie posiadającej status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, zwanym dalej "weteranem poszkodowanym-funkcjonariuszem", w przypadku gdy cena wyrobu medycznego jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357 i 945), zwanej dalej "ustawą o refundacji".
1. 
Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyrób medyczny kwotą wykraczającą poza wysokość limitu finansowania ze środków publicznych następuje na pisemny wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, złożony do dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej "ministrem", która realizuje zadania z zakresu działalności leczniczej przez podmioty lecznicze utworzone przez ministra.
2. 
Wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
numer PESEL, a w przypadku gdy nie ma nadanego numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
3)
adres do korespondencji;
4)
fakultatywnie numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej;
5)
wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.
3. 
Do wniosku weteran poszkodowany-funkcjonariusz dołącza:
1)
kopię zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydanego przez osobę uprawnioną do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy o refundacji;
2)
ofertę podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, która określa przewidywany koszt nabycia wyrobu medycznego z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz przewidywany termin realizacji zlecenia, albo
3)
fakturę lub rachunek za zrealizowane zaopatrzenie w wyrób medyczny ze środków własnych weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wraz z potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego przez weterana poszkodowanego--funkcjonariusza.
Dyrektor komórki, o której mowa w § 2 ust. 1, rozpatruje wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza w terminie do 30 dni od dnia jego wpływu.
1. 
W przypadku dołączenia do wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oferty podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, dyrektor komórki, o której mowa w § 2 ust. 1, po rozpatrzeniu wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, wystawia pisemne zobowiązanie do przekazania środków finansowych w wysokości należnego dofinansowania na rachunek bankowy podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, które przekazuje weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz podmiotowi realizującemu czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.
2. 
Środki finansowe w wysokości należnego dofinansowania są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dyrektora komórki, o której mowa w § 2 ust. 1, faktury lub rachunku wraz z potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
W przypadku dołączenia do wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza faktury lub rachunku wraz z potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3, środki finansowe w wysokości należnego dofinansowania są przekazywane na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dyrektora komórki, o której mowa w § 2 ust. 1, wniosku.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne (Dz. U. poz. 500 oraz z 2018 r. poz. 1463), które na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.