§ 2. - Ubieganie się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1308

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2020 r.
§  2. 
1. 
Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyrób medyczny kwotą wykraczającą poza wysokość limitu finansowania ze środków publicznych następuje na pisemny wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, złożony do dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej "ministrem", która realizuje zadania z zakresu działalności leczniczej przez podmioty lecznicze utworzone przez ministra.
2. 
Wniosek weterana poszkodowanego-funkcjonariusza zawiera:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
numer PESEL, a w przypadku gdy nie ma nadanego numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
3)
adres do korespondencji;
4)
fakultatywnie numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej;
5)
wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.
3. 
Do wniosku weteran poszkodowany-funkcjonariusz dołącza:
1)
kopię zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydanego przez osobę uprawnioną do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy o refundacji;
2)
ofertę podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, która określa przewidywany koszt nabycia wyrobu medycznego z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz przewidywany termin realizacji zlecenia, albo
3)
fakturę lub rachunek za zrealizowane zaopatrzenie w wyrób medyczny ze środków własnych weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wraz z potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego przez weterana poszkodowanego--funkcjonariusza.