§ 4. - Ubieganie się weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1308

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2020 r.
§  4. 
1. 
W przypadku dołączenia do wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oferty podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, dyrektor komórki, o której mowa w § 2 ust. 1, po rozpatrzeniu wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, wystawia pisemne zobowiązanie do przekazania środków finansowych w wysokości należnego dofinansowania na rachunek bankowy podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne, które przekazuje weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz podmiotowi realizującemu czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.
2. 
Środki finansowe w wysokości należnego dofinansowania są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu realizującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez dyrektora komórki, o której mowa w § 2 ust. 1, faktury lub rachunku wraz z potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.