Art. 50. - [Zadania Inspekcji] - Transport drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2201 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  50.  [Zadania Inspekcji]

Do zadań Inspekcji należy:

1)
kontrola:
a)
przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22,
b)
(uchylona),
c)
przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
d)
(uchylona),
e)
przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
f)
(uchylona),
g)
wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
h)
rodzaju używanego paliwa,
i)
dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,
j) 29
 prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym w ramach kontroli związanej z transgraniczną wymianą informacji, o której mowa w art. 13mg tej ustawy,
k)
przestrzegania czasu pracy:
przedsiębiorców osobiście wykonujących:
2
--
przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 albo Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 409), zwana dalej "Umową AETR",
2
--
przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, lub publiczny transport zbiorowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, którego trasa nie przekracza 50 km,
osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących na jego rzecz:
2
--
przewozy drogowe, do których ma zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 albo Umowa AETR,
2
--
przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, lub publiczny transport zbiorowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, którego trasa nie przekracza 50 km,
l)
przestrzegania ustalonych przez radę gminy, a w przypadku miasta stołecznego Warszawy - Radę Warszawy, cen za przewozy taksówkami i stawek taryfowych obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami, o których mowa w art. 11b,
m)
dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 5 i art. 39b2, oraz ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 39a ust. 1 pkt 6;
2)
prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych na zasadach określonych w ustawie, a także podejmowanie innych czynności w niej przewidzianych, w sprawach:
a)
licencji wspólnotowej,
b)
zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym i zezwoleń na przewóz kabotażowy,
c)
formularzy jazdy,
d)
zaświadczeń na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy,
e)
świadectw kierowcy,
f)
certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10,
g)
zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2,
h)
dotyczących spełniania lub niespełniania wymogu dobrej reputacji, o których mowa w art. 7d ust. 1-6, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2;
3)
podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu;
3a)
(uchylony);
3b)
(uchylony);
3c)
(uchylony);
4)
wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857);
5) 30
 (uchylony);
6) 31
 wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.
29 Art. 50 pkt 1 lit. j zmieniona przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 maja 2023 r.
30 Art. 50 pkt 5 uchylony przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U.2023.1193) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2023 r.
31 Art. 50 pkt 6 dodany przez art. 39 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1523) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 sierpnia 2023 r.