Art. 13. - [Opłaty za korzystanie z dróg publicznych. Zwolnienia z opłat] - Drogi publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.645 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  13.  [Opłaty za korzystanie z dróg publicznych. Zwolnienia z opłat]
1. 
Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za:
1)
postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych:
a)
w strefie płatnego parkowania,
b)
w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania;
2)
(uchylony);
3)
przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, za które uważa się także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.
2. 
Korzystający z dróg publicznych mogą być obowiązani do ponoszenia opłat za:
1)
przejazdy przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane w ciągach dróg publicznych;
2)
przeprawy promowe na drogach publicznych.
3. 
Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, są zwolnione:
1)
pojazdy:
a)
Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, służb ratowniczych,
b)
zarządów dróg,
c)
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi,
d)
wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
e)
pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
2)
autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
3a. 
Od opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są zwolnione pojazdy:
1)
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi;
2)
służb ratowniczych, służb ratownictwa górniczego, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywane przez Służbę Celno-Skarbową, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
3)
zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg.
4. 
Od opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zwolnione są:
1)
ciągniki rolnicze i inne maszyny rolnicze;
2)
pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową.
5. 
Korzystający z drogi publicznej jest zwolniony z opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w przypadku wykonywania przez niego przejazdu w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej.
6. 
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez ministra właściwego do spraw transportu, na wniosek podmiotu występującego o takie zwolnienie.